Language: NOR | ENG
2021/2022

1EXFAC1/1 Examen facultatum I, Fellesdel i vitenskapsteori og metode

Læringsutbytte

Faglig kunnskap

  • Studentene skal kjenne grunnleggende trekk ved vitenskapelig arbeid og vitenskapelig kunnskap. Dette omfatter en del sentrale problemer ved vitenskapelig arbeid.
  • Studentene skal bli fortrolige med ulike former for vitenskapelig kunnskap.

Kompetanse

  • Studentene skal kunne identifisere og reflektere over de vitenskapshistoriske og – filosofiske tema som reiser seg omkring vitenskap og metodevalg.
  • De skal også bevisstgjøres de etiske reglene som konstituerer forskning.

Ferdigheter

  • Studentene skal være i stand til å reflektere kritisk rundt gyldigheten av vitenskapelig kunnskap, og rundt forskningsprosessen som leder opp til slik kunnskap.

Innhold

Examen Facultatum I (Ex.fac.I) er et emne på 5 stp, og er en del av Internasjonale studier med historie.

Emnet er en grunnleggende innføring i generell vitenskapsteori, og skal presentere noen av de mest sentrale begreper og posisjoner som kjennetegner grunnlagsproblematikkene ved natur-, samfunns- og menneskevitenskapene.

Bredden i de vitenskapelige områdene som drøftes, sikres ved å behandle henholdsvis de hypotetisk-deduktive og de fortolkende vitenskapene for seg.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, seminarer og obligatoriske arbeidskrav.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Studentene må få godkjent 1 skriftlig arbeidskrav.

Eksamen

Skoleeksamen, 4 timers