Language: NOR | ENG
2021/2022

3MES100 Profesjonsetikk og virksomhetens samfunnsansvar

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har inngående kunnskap om teorier, modeller og metoder knyttet til moralske og ansvarsmessige spørsmål rundt etikk og virksomheters samfunnsansvar (k1)
 • kan inngående kunnskap om teorier, modeller og metoder knyttet til etikk og virksomheters/individets ansvar (k2)

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende teorier, modeller og metoder relatert til etikk og samfunnsansvar for å identifisere, analysere og håndtere utfordringer innen området (f1)
 • kan skille mellom etiske og juridiske problemstillinger knyttet til økonomiske valg (f2)

 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan forvalte den ekspertstatus som følger med en høgere grads utdanning innenfor økonomi og ledelse (g1)
 • forstår etiske og moralske utfordringer knyttet til fagområdet studiet kvalifiserer til å arbeide eller forske innenfor og kan håndtere disse utfordringene (g2)

Innhold

 • Ulike etiske teorier og deres terminologi, knyttet spesielt opp mot filantropi, interessenter (interessentanalyse), kjernevirksomhet, kunnskap om CSR, miljøansvar, omdømme og økonomisk ansvar.
 • Forholdet mellom etiske og økonomiske teorier, både med hensyn til samfunns- og bedriftsøkonomi

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen vil bestå av både forelesninger og gruppearbeid med praktiske eksempler, gjennomgang av ”cases” og rollespill.

Undervisningsaktivitetene på samling tar utgangspunkt i at studentene møter forberedt til undervisningen gjennom å ha lest pensum for den aktuelle samlingen, samt levert et skriftlig arbeid på forhånd (se obligatoriske arbeidskrav). Forventet samlet arbeidsinnsats i emnet er 187,5-225 timer (i henhold til ECTS-standard).

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Skriftlige oppgaver som leveres inn i forkant av hver samling. To oppgaver skal løses i gruppe på inntil tre personer, to skal løses individuelt. Tre av fire arbeidskrav må være vurdert til godkjent. Studentene er selv ansvarlige for å danne grupper.
 • Ett muntlig framlegg i gruppe på inntil tre personer.
 • Frammøte på 50 % av emnets underviste timer.

Eksamen

2 dagers skriftlig, individuell hjemmeeksamen. Vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.