Language: NOR | ENG
2021/2022

3MMF120 Strategi og ledelse

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studentene oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap 
Studenten

 • har inngående kunnskap om strategibegrepet og sentrale elementer innenfor strategisk ledelse (k1)
 • har inngående kunnskap om de grunnleggende premissene om drivkreftene i organisasjonen for å skape tilslutning til virksomhetens grunnleggende ambisjoner og visjoner (k2)
 • har avansert kunnskap om hvordan den enkelte virksomhet og deres nettverk kan identifisere, utvikling og utnytte ressurser som vi strategiske fordeler (k3)
 • har inngående kunnskap om styret, toppledelsens og andre interessenters rolle i strategiutviklingen (k4)
 • har kunnskap om utviklingsperspektiver på strategi som fagdisiplin (k5)

Ferdigheter 
Studenten

 • kan forholde seg kritisk til interne og eksterne faktorer som påvirker det strategiske utfallet i arbeidet med å utvikle en helhetlig og innbyrdes sammenhengende strategi for virksomheten (f1)
 • kan anvende virkemidler som forsvarer en best mulig markeds- og konkurranseposisjon for virksomheten og hvordan ledelsessystemer bør utformes for å implementere de ulike delstrategiene (f2) 
 • forstår betydningen av metodiske og analytiske tilnærminger til strategiske spørsmål innenfor en virksomhetskultur (f3)

Generell kompetanse 
Studenten

 • kan formidle problemstillinger knyttet etikk, holdninger og samfunnsansvar og gjennom dette legge grunnlaget for et reflektert miljø hvor disse holdningene diskuteres og prøves mot praktiske utfordringer i virksomheten (g1)
 • kan prinsippene for å formidle virksomhetens strategi internt overfor medarbeidere og ekstern i forhold til de aktørene i omgivelsene som i vid forstand skaper rammebetingelser for virksomhetens virksomhet (g2)
 • forstår nødvendigheten av og konsekvensene ved å utvikle en trygg organisasjonskultur som kan tillate og tåle uenighet og konstruktiv strid om strategiske valg, som grunnlag for nytenkning og innovasjonsprosesser (g3)
 • kan referere til og begrunne den komplekse sammensetningen av kunnskaper, ferdigheter, holdninger og handlekraft som kreves av ledere på alle nivåer ved omfattende strategiske endringsprosesser organisasjonen (g4)
 • har forutsetninger for å omsette tanker om de viktigste utfordringene i virksomheten til handling, og gjennomføre strategi- og endringsprosesser i virksomheten (g5)

Innhold

 • Teoretisk utviklingsperspektiver på strategi som fagdisiplin
 • Strategiprosesser – ulike perspektiver
 • Digital påvirkning på strategiprosesser
 • Virksomhetens markeds- og konkurranseposisjon
 • Generiske konkurransestrategier
 • Konkurrent- og omgivelsesanalyse
 • Scenarioutvikling- og analyse
 • Nettverksteori og nettverksstrategi – samarbeide eller konkurrere?
 • Intern-analyse og ressursbasertteori
 • Utvikling av struktur, virksomhetskultur og kompetanse som understøtter virksomhetens mål
 • Effektivitetsmål, insentivsystemer, måleparametere, belønninger på individ- og gruppenivå
 • Samfunnsansvar, samt normativ og empirisk etikk

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen består av forelesninger, arbeid i grupper og diskusjoner. Se for øvrig obligatoriske arbeidskrav.

Undervisningsaktivitetene på samling tar utgangspunkt i at studentene møter forberedt til undervisningen gjennom å ha lest pensum for den aktuelle samlingen, samt levert et skriftlig arbeid på forhånd (se obligatoriske arbeidskrav). Forventet samlet arbeidsinnsats i emnet er 187,5-225 timer (i henhold til ECTS-standard).

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Skriftlige oppgaver som leveres inn i forkant av hver samling. To oppgaver skal løses i gruppe på inntil tre personer, to skal løses individuelt. Tre av fire arbeidskrav må være vurdert til godkjent. Studentene er selv ansvarlige for å danne grupper.
 • Ett muntlig framlegg i gruppe på inntil tre personer.
 • Obligatorisk frammøte på 50 % av emnets underviste timer.

Eksamen

2 dagers individuell, skriftlig hjemmeeksamen (case). Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt.