Language: NOR | ENG
2021/2022

KLED170 Kvalitetsledelse

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

 

Kunnskap:

Studenten

 • har kunnskap om kvalitetsledelsens plass i organisasjoner og ledelse av organisasjoner
 • har kunnskap om de viktigste prinsippene og begrepene i kvalitetsledelse
 • har kunnskap om ulike modeller og tilnærminger til kvalitetsarbeid, som f.eks. Lean og Common Assessment Framework (CAF)
 • har kunnskap om ulike verktøy og metoder for kvalitetsarbeid
 • har kunnskap om metoder for registrering og måling av objektiv og subjektiv kvalitet

 

Ferdigheter:

Studenten

 • kan gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyse
 • kan utvikle relevante og vesentlige indikatorer for kvalitet og metoder for måling av kvalitet
 • kan anvende verktøy for praktisk kvalitetsarbeid i organisasjoner
 • har faglige forutsetninger for å delta i og lede kvalitetsforbedringsprosesser

 

Generell kompetanse:

Studenten

 • har innsikt og metodekunnskaper til å tilnærme seg kvalitetsbegrepet i egen organisasjon
 • har kompetanse i kontinuerlig kvalitetsforbedring

Innhold

 • Rammeverk for kvalitetsforbedring
  • ISO
  • Common Assessment Framework
  • Lean
 • Kvalitetsledelse
  • Risiko- og sårbarhetsanalyse
  • Metoder for kvalitetsmåling
 • Prosessforbedringer
  • Forebygging
  • Avviksregistrering og – håndtering
  • Kvalitetssirkel/Demings sirkel (PDCA/PDSA)
 • Løpende kontroll og forbedringer
  • Gjennombruddsmetodikk

Statistisk prosesskontroll

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet består av tre samlingsdager og nettbasert undervisningsstøtte i forkant av første samling og mellom samlingene. Undervisningsopplegget tar utgangspunkt i at studentene møter forberedt til samlingene. Videoer som tar for seg sentrale deler av pensum blir lagt ut i Canvas i god tid før samlingene. Samlingene gjennomføres som en kombinasjon av forelesninger, gruppearbeid og diskusjoner.

Mellom samlingene vil studentene jobbe med et individuelt obligatorisk arbeidskrav som skal være bestått før eksamen kan gjennomføres. Den obligatoriske oppgaven vil ha innleveringsfrist kort tid etter samling nr. 3.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Mellom samlingene vil studentene jobbe med et individuelt obligatorisk arbeidskrav som skal være bestått før eksamen kan gjennomføres. Den obligatoriske oppgaven vil ha innleveringsfrist kort tid etter samling nr. 3.

Eksamen

48 timers individuell hjemmeeksamen. Vurderes med graderte bokstavkarakterer A-F, der E er laveste ståkarakter.