Language: NOR | ENG
2021/2022

KORG140 Lærende organisasjoner

Læringsutbytte

Emnet skal gi kunnskap, ferdigheter og forståelse for ulike sider ved læring i organisasjoner: Individuell kompetanseutvikling, team læring og læring i praksisfellesskap og organisatorisk læring.
Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:
Kunnskap
Studenten

 • har kunnskap om prosesser som virker inn på individuell læring i organisasjoner
 • har kunnskap om læringsbetingelser for team, arbeidsgrupper og praksisfellesskap i organisasjoner
 • har kunnskap om betingelser for erfaringslæring og institusjonalisering av kunnskap i organisasjoner
 • har oversikt over et samlet teoretisk rammeverk som gir innsikt i hvordan organisasjoner øker sin kapasitet for læring

Ferdigheter
Studenten

 • kan metoder for å utnytte prosjekter som arena for personlig læring
 • kan tilrettelegge for samarbeidslæring i team, arbeidsgrupper, praksisfellesskap og andre kollegiale fora

Generell kompetanse
Studenten

 • viser selvstendighet i å vurdere tiltak i forbindelse med læring på arbeidsplassen
 • har kompetanse til å kunne stimulere til kunnskapsgenerering og -deling i organisasjoner og dermed bidra til utvikling av god praksis 
 • behersker grunnleggende informasjonskompetanse og kan anvende kilder i utarbeidelse av skriftlige arbeider

Innhold

 • Teoretiske perspektiver på læring i organisasjoner
 • Læringsbetingelser i arbeidsgrupper og team
 • Innovativ læring og kunnskapsgenerering
 • Betingelser for kunnskapsoverføring
 • Erfaringsbasert læring: Å lære av egnes og andres erfaringer

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen er nettbasert. Forelesningene tilgjengeliggjøres som opptak, dvs. stream (asynkront). Det forutsettes at disse blir sett før undervisningssamlingene som gjennomføres på webinar etter fastsatt timeplan (synkront). Undervisningssamlingene vil være dialogbasert. Case vil bli brukt på seminarer for å koble teori og praksis. 

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Én innleveringsoppgave, individuelt eller i grupper på inntil tre personer. Læringsutbytte innenfor informasjonskompetanse knyttes til innleveringsoppgaven.

Eksamen

4 timers individuell skoleeksamen.
Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.