Language: NOR | ENG
2021/2022

KLED200 Ledelse av servicevirksomheter

Læringsutbytte

Emnet skal gi kunnskaper, ferdigheter og forståelse for ulike sider ved ledelse av servicevirksomheter. Det legges vekt på ledelse av omstillings- og innovasjonsprosesser som vektlegger fornying og forbedring av tjenester og kvaliteten på tjenester.
Ved bestått emne har studentene oppnådd følgende læringsutbytte:
Kunnskap
Studenten

 • har bred kunnskap om ledelsesutfordringer i publikumsnære virksomheter både i offentlig og privat sektor
 • har kunnskap om hvordan servicevirksomheter fungerer innad og i interaksjon med omgivelsene har kunnskap om servicekultur og hvordan servicekultur kan utvikles i en virksomhet
 • har kunnskap om modeller for kvalitetsrettet arbeid

Ferdigheter
Studenten

 • kan anvende faglig kunnskap i å lede målrettet utvikling av servicevirksomheter
 • kan analysere og vurdere ulike sider ved kvalitet på service
 • kan lede faglig baserte prosesser innen utvikling og forbedring av tjenester

Generell kompetanse
Studenten

 • har tilegnet seg innsikt og forståelse for hvordan man arbeider strategisk med brukerorientering og kvalitetsutvikling i servicevirksomheter både i privat og offentlig sektor.

Innhold

 • Serviceledelse i teori og praksis
 • Brukerorientering og brukerdialog
 • Servicekultur
 • Intern og ekstern kommunikasjon
 • Ulike personalstrategier
 • Læring og kompetanseutvikling i servicevirksomheter
 • Ledelse av innovasjonsprosesser

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, case, gruppearbeid og selvstendig arbeid.

Opptak av forelesninger  tilbys asynkront, som en støtte til pensumlesing. Undervisningsamlinger gjennomføres som webinar etter fastsatt timeplan (synkront). Undervisningsopplegget tar utgangspunkt i at studentene møter forberedt til samlingene, hvor undervisningen i stor grad vil være dialogbasert.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Én innleveringsoppgave, individuelt eller i gruppe på inntil tre personer.

Eksamen

48 timers individuell hjemmeeksamen. Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter. 

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle.