Language: NOR | ENG
2021/2022

KLED180 Kunnskapsledelse

Læringsutbytte

Emnet skal gi kunnskaper, ferdigheter og forståelse for ulike sider av ledelse i kunnskapsbaserte organisasjoner.  

Ved bestått emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap
Studenten

 • har kjennskap til hvordan ledere på forskjellige nivåer i organisasjoner kan utforme en kunnskapsvisjon som fremmer kunnskapsgenerering, erfaringsoverføring og absorpsjon av ekstern kunnskap
 • har kunnskap om hvordan ledere på ulike nivåer i organisasjoner kan legge til rette for individuell kompetanseutvikling
 • har kunnskap om organisasjonsdesign som fremmer kunnskapsoverføring internt i organisasjon
 • har kjennskap til hvordan prosjektledelse kan påvirke kunnskapsgenerering i prosjekter, samt kunnskapsoverføring mellom prosjekter og basisorganisasjon

Ferdigheter
Studenten

 • kan anvende metoder for å legge til rette for at team kan bidra til individuell læring og felles mentale modeller
 • kan velge metoder for å generere læring og kunnskapsoverføring gjennom prosjektarbeid

Generell kompetanse:

Studenten

 • har spesifikk ledelseskompetanse knyttet til læring og kunnskapsoverføring som er overførbare på tvers av organisasjonstyper både i privat og offentlig sektor

Innhold

 • Hvordan utvikle en kunnskapsvisjon for virksomheter?
 • Organisatoriske kontekster som fremmer kollektiv læring og kunnskapsutveksling
 • Mobilisering av kunnskap i organisasjoner
 • Endringsledelse med fokus på teori om kunnskapsutvikling
 • Utvikling av kunnskapsorganisasjoner
 • Systemisk kunnskapsledelse

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger på stream som blir lagt i Fronter. Det forutsettes at disse blir sett før samlingene. På samlingene blir det et kort sammendrag av de streamede forelesningene og deretter seminarer med gruppearbeid. Case vil bli brukt på seminarer for å koble teori og praksis.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Én innleveringsoppgave, individuelt eller i grupper på inntil tre personer.  

Eksamen

48 timers individuell hjemmeeksamen. Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.