Language: NOR | ENG
2021/2022

3ORG220 Organisasjonsutvikling og kommunikasjon

Læringsutbytte

Emnet skal gi kompetanse om organisasjonsutvikling og kommunikasjon som øker sjansene for å lykkes med omstilling i organisasjoner.

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har grunnleggende forståelse for organisasjonsutvikling
 • har kunnskap om ulike måter å planlegge og gjennomføre kommunikasjonsarbeidet  ved omstillingsprosesser
 • har kjennskap til fallgruver når omstilling skal kommuniseres
 • har inngående kunnskap om betydning av god organisasjonskommunikasjon

Ferdigheter

Studenten

 • kan delta i planlegging og gjennomføring av organisasjonsutviking
 • kan analysere forutsetninger for god kommunikasjon
 • kan vurdere hensiktsmessige informasjonstiltak

Generell kompetanse

Studenten

 • har en reflekterende holdning til informasjon og kommunikasjon i organisasjoner

Innhold

 • Organisasjonsutvikling
 • Informasjon og kommunikasjon
 • Tilnærminger til kommunikasjonsbegrepet
 • Intern kommunikasjon og kommunikativ ledelse
 • Ledelse og organisasjonsendringer
 • Ledelse og ledelsesidealer i det offentlige

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og gruppearbeid.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

En skriftlig innleveringsoppgave i gruppe på inntil tre personer.

Eksamen

4 timers skriftlig, individuell skoleeksamen.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.