Language: NOR | ENG
2021/2022

3ORG150 / SORG150 / RORG150 Digitale arbeidsformer i organisasjoner

Læringsutbytte

 Ved bestått emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap
Studenten

 • har kunnskap om digitale samarbeidsformer og hvordan de kan anvendes i praktisk problemløsning innenfor ulike bransjer og virksomheter
 • har kunnskap om hvordan IKT og digitalisering kan anvendes i praktisk strategisk arbeid, som for eksempel ledelse av endringsprosesser 

Ferdigheter
Studenten

 • kan bidra i arbeidsprosesser der digitale samarbeidsformer benyttes
 • har praktisk kunnskap om hvordan IKT bidrar til å forme organisasjonsprosesser innenfor ulike bransjer, som f.eks. ledelse, beslutninger, læring, rekruttering, kommunikasjon og omdømmebygging
 • kan bidra aktivt i prosesser for å digitalisere arbeidsprosesser og -oppgaver

Generell kompetanse
Studenten

 • kjenner til betydningen av hvordan digitalisering av arbeidsprosesser kan utvikle og effektivisere ulike organisasjoner
 • kan vurdere verdien og betydningen av digitale samarbeidsformer/communities of practice i ulike praktiske organisasjonssammenhenger

Innhold

 • IKT-strategi og organisering av IKT-arbeid i organisasjoner
 • Akitekturstrategier for IKT i organisasjoner
 • Digitale arbeidsprosesser, som regnskap, endringsprosesser og ledelsesutøvelse
 • Grunnleggende sider ved systemutvikling, prinsipper og metoder
 • Digitale samarbeidsformer og bruk av digitale verktøy når man arbeider distribuert, f.eks. Virtual Communities of Practices

 

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, oppgaveløsninger og gruppearbeid. Det vil bli benyttet casearbeid tilpasset ulike fagområder.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Inntil tre skriftlige arbeidskrav i grupper på inntil tre personer.

Eksamen

To dagers skriftlig, individuell hjemmeeksamen. 

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

 Alle.