Language: NOR | ENG
2021/2022

3MET200 / SMET200 / RMET200 / KMET200 Samfunnsvitenskapelig metode

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:
Kunnskap
Studenten

 • kan beskrive de ulike fasene i et typisk forskningsprosjekt
 • kan forklare forholdet mellom teori, empiri og data
 • kan redegjøre for heholdsvis kvalitative og kvantitative forskningsdesig og hvordan de kan kombineres
 • kan redegjøre for grunnleggende kvalitative og kvantitative datainnsamlingsmetoder
 • kan gjøre rede for grunnleggende kvalitative og kvantitative analysemetoder og beskrive hvordan programvare kan benyttes i analyser
 • kan reflektere over begrepene samfunnsvitenskap og samfunnsvitenskapelige forskningsmetoder

Ferdigheter
Studenten

 • kan formulere en problemstilling, samt avgrense og definere nøkkelbegreper
 • kan beskrive og eksemplifisere et forskningsprosjekt innenfor den kvantitative forskningstradisjonen
 • kan gjennomføre grunnleggende kvantitativ datainnsamling
 • kan anvende utvalgte statistiske metoder i en kvantitativ analyse
 • kan beskrive og eksemplifisere et forskningsprosjekt innen den kvalitative forskningstradisjonen
 • kan gjennomføre grunnleggende kvalitativ datainnsamling
 • kan gjennomføre grunnleggende kvalitativ dataanalyse

Generell kompetanse
Studenten

 • kan vurdere om et forskningsprosjekt er meldepliktig til personvernombudet for forskning
 • kan vurdere metodevalg, metodebruk og sammenhengen mellom metode og konklusjoner i ulike faglige framstillinger, vitenskapelige og populærvitenskapelige
 • har metodefaglig grunnlag for å kunne gjennomføres et akademisk prosjekt på bachelornivå, f.eks. en bacheloroppgave

Innhold

 • Utforming av forskningsspørsmål, forskningsdesign og datainnsamling
 • Kvalitative og kvantitative innsamlingsteknikker, herunder observasjon, intervju, gruppesamtaler og spørreskjemaer.
 • Praktisk bruk av spørreprogram og statistikkprogram
 • Bearbeiding, analyse og tolkning av kvalitative og kvantitative data og slutningsstatistikk
 • Statistisk analyse og signifikanstesting
 • Intervjuteknikker og tekstanalyse
 • Perspektiver på samfunnsvitenskapelig forskning

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, demonstrasjon av statistikkprogram og statistiske analyser, øvelser i bruk av programvare og oppgaveløsing. For tiden brukes statistikkprogrammet SPSS.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • En skriftlig oppgave i kvalitativ metode. 
 • En skriftlig oppgave i kvantitativ metode. 

Eksamen

4 timers individuell, skriftlig eksamen. Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Kalkulator i tråd med retningslinjer for kalkulatorbruk på de økonomisk/ administrative studiene ved Høgskolen i Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap.  Oppdaterte
retningslinjer foreligger og formidles til studentene ved oppstart av hvert studieår.