Language: NOR | ENG
2021/2022

3ORG230 / SORG230 / KORG230 Digital organisasjon og ledelse

Læringsutbytte

Emnet har som formål å tematisere informasjon – og kommunikasjonsteknologi (IKT) og digitaliseringsprosesser innenfor konteksten organisasjon og ledelse. Målet er at studentene skal opparbeide seg kunnskap som kan anvendes i praktisk strategisk arbeid, som f.eks. ledelse av endringsprosesser og praktisk problemløsning innenfor ulike bransjer og virksomheter, der IKT og digitalisering står sentralt.

Ved bestått emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap
Studenten

 • har kunnskap om sentrale teorier om forholdet mellom teknologi og samfunn
 • har kunnskap om IKT og digitaliseringsprosessers historie, tradisjoner og egenart innenfor ulike typer virksomheter (offentlig og   privat), samt innenfor ulike bransjer og organisasjonsformer (økonomi/regnskap, service- og tjenesteyting, produksjon og varehandel).
 • har kunnskap om IKTs muligheter og begrensninger i moderne organisasjoner, innenfor ulike bransjer, samt i forbindelse med utøvingen av ulike former for lederskap
 • har kjennskap til demokratiutfordringer, etiske problemer og åpenhetsproblematikk i forbindelse med IKT-anvendelse og digitalisering i organisasjoner
 • har forståelse for hvordan IKT og digitalisering kan anvendes i praktisk strategisk arbeid, som f.eks. ledelse av endringsprosesser og i praktisk problemløsning innenfor ulike bransjer og virksomheter

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg om hvordan IKT kan anvendes i ulike organisasjoner, samt innenfor ulike bransjer
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling knyttet til ulike anvendelser av IKT
 • har praktisk kunnskap om hvordan IKT bidrar til å forme organisasjonsprosesser innenfor ulike bransjer, som f.eks. ledelse, beslutninger, læring, rekruttering, kommunikasjon og omdømmebygging

Generell kompetanse
Studenten

 • har forståelse for den samfunnsmessige betydningen av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) og har utviklet evnen til kritisk vurdering av teknologianvendelser.
 • har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger knyttet til digitalisering i ulike virksomheter og ulike bransjer, samt i utøvelse av lederskap
 • kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis for IKT-anvendelse og digitale prosesser
 • kjenner til nytenking og innovasjonsprosesser når det gjelder IKT, digitalisering og digitale tjenester
 • kan se verdien av digitale sarmarbeidsformer/communities of practice

Innhold

 • Teoretiske perspektiver på forholdet IKT og samfunn
 • Historisk perspektiv på IKT-anvendelse og digitaliseringsprosesser i organisasjoner
 • Styring av IT ("IT governance") – hovedretninger, modeller og rammeverk
 • IKT-strategi og organisering av IKT-arbeid i organisasjoner
 • Digital ledelse
 • Arkitekturstrategier for IKT i organisasjoner
 • Håndtering av komplekse systemer og infrastrukturer
 • Digital Era Governance
 • Digital tjenesteyting og digitale tjenester
 • Digitale arbeidsprosesser, som regnskap, endringsprosesser og ledelsesutøvelse
 • eDemokrati og eForvaltning, samt etiske perspektiver på IKT
 • Grunnleggende sider ved systemutvikling, prinsipper og metoder
 • Digitale samarbeidsformer og bruk av digitale verktøy når man arbeider distribuert, f.eks. VCoP’s

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, oppgaveløsninger og gruppearbeid. Det vil bli benyttet casearbeid tilpasset ulike fagområder og bransjetemaer, f.eks. ledelse, organisasjonsutvikling, regnskapsprosesser og endringsprosesser.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Inntil tre skriftlige arbeidskrav i grupper på inntil tre personer. 

Eksamen

2 dagers skriftlig, individuell hjemmeeksamen. 

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.