Language: NOR | ENG
2021/2022

3ORG120 / SORG120 / RORG120 Arbeids- og organisasjonspsykologi

Læringsutbytte

Emnet skal gi kunnskaper og analytiske ferdigheter i å arbeide selvstendig med ulike praktiske psykologiske problemstillinger i organisasjoner.  

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap
Studenten

 • har kunnskap om hvilke faktorer som aktiviserer, gir retning og intensitet til individers handlinger
 • har kunnskap om hvordan individer tolker og bearbeider informasjon og forholder seg til problemløsning og beslutningstaking
 • har kunnskap om hvordan holdninger, verdier og interesser influerer på opplevelse av jobbtilfredshet og arbeidsmiljø

Ferdigheter
Studenten

 • har evne til å definere, analysere og reflektere over praktiske psykologiske dilemmaer og problemstillinger i arbeidslivet
 • kan anvende grunnleggende psykologiske begreper for å forstå og håndtere praktiske problemer i arbeidslivet

Generell kompetanse
Studenten

 • utøver forståelse for den betydning psykologiske prosesser har i arbeidslivet

Innhold

 

 • Emosjoner
 • Motivasjon
 • Personlighet
 • Persepsjon
 • Beslutninger
 • Læring
 • Jobbholdninger og arbeidsmiljø
 • Grupper og team
 • Kommunikasjon, innflytelse, påvirkning og makt

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og gruppearbeid. Case vil bli brukt for å koble teori og praksis.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

En skriftlig innleveringsoppgave, individuelt eller i grupper på inntil tre personer.

Eksamen

4 timers skriftlig, individuell skoleeksamen.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.