Language: NOR | ENG
2021/2022

3LED350 Organisasjonsperspektiver på endring og innovasjon

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om ulike ståsteder for å kunne drøfte endring og innovasjon i organisasjoner
 • har kunnskap om perspektiver som vektlegger de symbolske sider ved endringer i organisasjoner, samt om kritiske perspektiver som ser  organisasjoner som et virkemiddel for ulikhet og dominans.
 • har kunnskap om ledelsesorienterte perspektiver som ser endring og innovasjon som tiltak for å bedre en organisasjonseffektivitet

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere endring og innovasjon i organisasjoner ut fra flere ståsteder     
 • har innsikt i muligheter og fallgruver ved endringsforsøk i organisasjoner     

 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan gjengi og anvende sentrale teoretiske retninger innenfor temaet endring og innovasjon i organisasjoner
 • har kunnskap om hvordan å lede innovasjon, endring, og utvikling i organisasjoner.
 • har innsikt i hvordan forskning kan foregå på det aktuelle området. 

Innhold

 • Endringsledelse
 • Strategi E og O i endringsledelse
 • Innovasjonsledelse
 • Organisasjonskultur     
 • Organisasjonsutvikling
 • Instrumentelle perspektiver
 • Symbolske perspektiver
 • Kritisk teori og maktperspektiver

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, selvstendig arbeid og gruppearbeid.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

En skriftlig innleveringsoppgave, individuelt eller i gruppe på inntil tre personer.

Eksamen

4 timers skriftlig, individuell skoleeksamen. 

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter