Language: NOR | ENG
2021/2022

3LED320 /SLED320 / RLED320 / KLED320 Prosjektledelse

Læringsutbytte

Emnet skal gi kunnskaper om ledelse og styring av prosjekter i ulike typer virksomheter. 

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap
Studenten

 • har kunnskap om initiering, organisering og evaluering av prosjekter
 • har kunnskap om ulike roller i et prosjekter
 • har kunnskap ressursstyring av prosjekter
 • har kunnskap om ledelse av prosjekter

Ferdigheter
Studenten

 • kan analysere usikkerhet og risiko i prosjekter
 • har ferdigheter for daglig prosjektarbeid og prosjektledelse
 • kan planlegge og har forutsetninger for å gjennomføre og evaluere prosjekter

Generell kompetanse
Studenten

 • har kjennskap til, og forståelse for prosjekters strategiske betydning for læring og utvikling av virksomheter

Innhold

 • Initiering og design av prosjekter, herunder forstudie, forprosjekt, delprosjekt
 • Funksjoner og roller i et prosjekt
 • Interessentanalyse
 • Budsjettering, oppfølging og ressursstyring
 • Håndtering av usikkerhet og risiko
 • Prosjektstyringsverktøy
 • Læring og kompetanseoverføring i prosjekter
 • Kommunikasjon og konfliktløsning

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, gruppearbeid og selvstendig arbeid. Case vil bli brukt i undervisningen for å koble teori og praksis.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 En skriftlig innleveringsoppgave, individuelt eller i gruppe på inntil tre personer. 

Eksamen

48 timers skriftlig, individuell hjemmeeksamen.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.