Language: NOR | ENG
2021/2022

3LED120 / SLED120 / RLED120 / KLED120 Human Resource Management (HRM)

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om teorier innen personal- og kompetanseledelse
 • har kunnskap om best practice og beste tilpasning HRM (Human Resource Management)
 • har kunnskap om hvordan personal- og kompetanseledelse kan utvikles til å bli en strategisk ressurs i virksomheter

Ferdigheter

Studenten

 • kan definere, analysere og planlegge målrettet utvikling av personalressurser innenfor ulike typer virksomheter
 • kan planlegge, rekruttere, utvikle, anvende og belønne menneskelige ressurser innenfor ulike typer virksomheter
 • kan hovedtrekkene i HRM-praksiser for økte ferdigheter, motivasjon og bemyndigelse

Generell kompetanse

Studenten

 • har kompetanse i mellommenneskelige rammefaktorer for personalledelse og yrkesetiske problemstillinger

Innhold

 • Strategisk ledelse av menneskelige ressurser
 • Personalplanlegging, rekruttering og avvikling av personale
 • Kompetanseutvikling og læring
 • Belønning
 • Arbeidsmiljø
 • Jobbtilfredshet, motivasjon og ytelse
 • Ledelsesbasert coaching og selvledelse
 • Etikk, verdibasert ledelse og personalpolitikk

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og seminarer med gruppearbeid. Case vil bli brukt på seminarer for å koble teori og praksis.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 En skriftlig innleveringsoppgave som løses individuelt, eller i gruppe på inntil 3 personer. 

Eksamen

48 timers skriftlig, individuell hjemmeeksamen. 

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.