Language: NOR | ENG
2021/2022

3LED100 Ledelse og lederrollen

Læringsutbytte

Emnet skal gi kunnskaper i betydning av ledelse, samt innsikt i sentrale ledelsesteorier og ledelsesfaglige problemstillinger.
Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap
Studenten

 • har bred kunnskap om sentrale teorier og problemstillinger innenfor ledelse
 • har god kjennskap til betydningen av ledelse i et historisk perspektiv
 • har kunnskap om etiske utfordringer knyttet til ledelse

Ferdigheter
Studenten

 • kan gjenkjenne, analysere og løse praktiske og teoretiske ledelsesfaglige problemstillinger
 • har forutsetninger for å anvende kunnskap om ledelse i praktisk faglig utøvelse

Generell kompetanse
Etter fullført emne skal studenten:

 • har en kritisk og reflekterende holdning til ledelse
 • ha bred kunnskap om sentrale problemer og løsninger innenfor ledelse som fag 

Innhold

 • Hva er ledelse, ledelse i et historisk perspektiv
 • Ulike lederroller og ledelsesatferd
 • Ulike former for ledelse
 • Skillet mellom administrasjon og ledelse
 • Effektiv ledelse
 • Kjønn og ledelse
 • Situasjonstilpasning som ledelsesstrategi
 • Ulike etiske perspektiver
 • Moral og etikk i ledelse
 • Endringsledelse

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og gruppearbeid.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

En skriftlig innleveringsoppgave, individuelt eller i gruppe på inntil tre personer.  

Eksamen

48 timers skriftlig, individuell hjemmeeksamen.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.