Language: NOR | ENG
2021/2022

3JUS120 / SJUS120 / RJUS120 / KJUS120 Arbeidsrett

Læringsutbytte

Emnet skal gi kompetanse om rettsreglene i den individuelle arbeidsretten og arbeidslivets organisasjoner.

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om rettsreglene i den individuelle arbeidsretten – forholdet mellom den enkelte arbeidsgiver og den enkelte arbeidstaker
 • har kunnskap om rettsreglene for arbeidslivets organisasjoner og forholdet mellom en fagforening og arbeidsgiver/arbeidsgiverforening.

Ferdigheter

Studenten

 • kan løse praktiske problemstillinger, særlig knyttet opp mot arbeidsmiljøloven og diskrimineringslovgivningen og også annen arbeidsrettslig lovgivning.

Generell kompetanse

Studenten

 • har økt forståelse for juridiske problemstillinger. 

Innhold

 • tilsetting
 • arbeidsgivers styringsrett og arbeidstakers lydighetsplikt
 • medbestemmelse
 • arbeidsmiljø
 • lønn, arbeidstid, ferie og permisjon og
 • permittering
 • oppsigelse og avskjed
 • overføring av virksomhet
 • håndheving, tilsyn
 • organisasjonene og tariffavtale

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og seminarer med gruppearbeid. Case vil bli brukt for å koble teori og praksis.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 

Én innleveringsoppgave, individuelt eller i grupper på inntil tre personer.  

Eksamen

4 timers skriftlig, individuell skoleeksamen.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter. 

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Norges lover.