Language: NOR | ENG
2021/2022

3JUS100 / SJUS100 /RJUS100 / KJUS100 Forvaltningsrett

Læringsutbytte

Emnet omhandler hovedreglene i den alminnelige forvaltningsretten.

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

• har kunnskap om hovedreglene i den alminnelige forvaltningsretten, herunder forvaltningsloven og offentlighetsloven

Ferdigheter

Studenten

• kan løse praktiske problemstillinger knyttet opp mot forvaltningsloven og offentleglova
• kan gjenkjenne juridiske og særlige forvaltningsrettslige problemstillinger

Generell kompetanse

Studenten

  • har økt forståelse for juridiske problemstillinger.  

Innhold

  • forvaltningsloven
  • offentleglova
  • Legalitetsprinsippet
  • forvaltningens diskresjonære skjønn
  • organisasjons- og instruksjonsmyndighet
  • delegasjon
  • taushetsplikt
  • inhabilitet
  • regler for saksbehandling om enkeltvedtak

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og gruppearbeid. Case vil bli brukt for å koble teori og praksis.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 Én skriftlig innleveringsoppgave, individuelt eller i grupper på inntil tre personer.  

Eksamen

4 timers skriftlig, individuell skoleeksamen.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter. 

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Norges lover.