Language: NOR | ENG
2021/2022

3RIS200 Nød- og støtteetatenes arbeid i akutte hendelser

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten:

 • har kjennskap til de ulike nød- og støtteetatenes rolle, organisering, funksjon og ressurser
 • har kunnskap om operativt arbeid, ulike faser og handlingsmønstre innen nød- og støtteetaters arbeid ved akutte hendelser
 • har oversikt over aktuelle regelverk som ligger til grunn for interne systemer i etatene
 • kan gjøre rede for og reflektere over samvirkeutfordringer innen kommunikasjon, ledelse og kollektivt arbeid i nød- og støtteetater.

Ferdigheter

Studenten:

 • kan sette opp enkle øvelsesopplegg for samvirkeøvelser og anvende sentrale prinsipper for øvelser med fokus på nødetater og støtteetater.

Innhold

 • Rolle, organisering, funksjon og ressurser for brannvesen, ambulansetjeneste, politi og nødmeldetjenester og deres støtteetater i akutte hendelser
 • Ledelses- og kommunikasjonssystemer i nødetater og støtteetater
 • Regelverk som ligger til grunn for interne systemer i etatene
 • Samvirkets betydning for oppdragsløsning
 • Utfordringer i kulturer i etater
 • Nødnettets betydning

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, gruppearbeid og studietur 

Undervisningen vil være samlingsbasert med 24 timer undervisning fordelt på 4 samlinger. Samlingene vil være temabasert og være inndelt i brann, helse, politi, støtteressurser og øvelser/hendelser.

I tillegg arrangeres det en studietur. Denne er frivillig (dvs. inngår ikke i det obligatoriske oppmøtekravet) og bekostes av studentene selv.  Det tas forbehold om tilstrekkelig antall deltakere på studieturen.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Deltakelse på minst 3 samlinger
 • Levert hjemmeoppgave, individuell oppgave

Eksamen

7 dagers individuell hjemmeeksamen. Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter