Language: NOR | ENG
2021/2022

3RIS160 Risikoanalyse og samfunnssikkerhet

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap  

Studenten

 • har kunnskaper om teorier, begreper og modeller innen risikoanalyse og samfunnssikkerhet
 • har kunnskaper om elementer som kan inngå i en risiko- og sårbarhetsanalyse
 • har kjennskap til aktuelle trusler rettet mot samfunnet

Ferdigheter

Studenten

 • kan definere, analysere og reflektere over problemstillinger innen risikoanalyse og samfunnssikkerhet
 • kan bidra til utarbeidelse av en risiko- og sårbarhetsanalyse for en virksomhet (privat/offentlig)

Innhold

 • Kritiske samfunnsfunksjoner og kritisk infrastruktur
 • Metoder for risiko- og sårbarhetsanalyser
 • Modeller for sikkerhetsstyring
 • Organisering av samfunnssikkerhet, beredskap og krisehåndtering
 • Erfaringsdata i risiko- og sårbarhetsanalyser
 • Erfaringslæring og reduksjon av sårbarhet

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen er organisert som samlinger. Læringsplattformen Canvas blir brukt mellom samlingene. Forelesninger, seminarer og gruppearbeid og individuelt arbeid. Case vil bli brukt i undersvisningen for å kople teori og praksis.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Èn skriftlig innleveringsoppgave i gruppe på 2-6 personer.

Eksamen

2 dagers individuell hjemmeeksamen.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.