Language: NOR | ENG
2021/2022

SHI1003/1 Verdenskriger og ekstremisme 1914-1945

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

  • Har grunnleggende kunnskaper om sentrale begivenheter og prosesser i internasjonal og norsk historie i perioden.
  • Har grunnleggende innsikt i metodiske og kildekritiske problemstillinger i tilknytning til historiske tema som tas opp.

Ferdigheter

Studenten

  • Kan bruke et historisk-kritisk analyseapparat på en selvstendig måte
  • Kan innhente relevant informasjon for videre utdypning av kontroversielle historiske spørsmål
  • Har trening i akademisk skriving, med vekt på oppgavestruktur

Generell kompetanse

Studenten

  • Har et bevisst forhold til grunnlaget for hva som er sikker og hva som er mindre sikker kunnskap om verden, i fortid og nåtid
  • Har erfaring i å formidle historisk kunnskap på en nyansert og drøftende måte.

Innhold

Emnet tar opp følgende historiske tema, og det legges vekt på metodiske/kildekritiske utfordringer under behandlingen av dem.

Den første verdenskrig som vannskille Verdenskrigen i perioden 1914-18 representerer et skille på mange plan: Imperier gikk i oppløsning med den følge at grensene på verdenskartet måtte trekkes på nytt; den politiske og økonomiske liberalisme som hadde preget utviklingen i Europa gjennom flere tiår ble kraftig svekket.

Den russiske revolusjon Revolusjonene i februar og oktober 1917 gjorde slutt på tsardømmet og la grunnlaget for et 70 år langt sosialistisk politisk, økonomisk, sosialt og kulturelt eksperiment. Sentralt står gjennomgang av kort- og langsiktige forklaringer på de endringene som fant sted i året 1917, samt prosessen fram til dannelsen av den stalinistiske sovjetstaten i 1930-årene.

Radikalisering og strid i arbeiderbevegelsen Arbeiderbevegelsen spilte en viktig politisk og sosial rolle i mange land i Europa, og ikke minst i Norge. Til dels inspirert av den russiske revolusjon, orienterte store deler av bevegelsen seg i revolusjonær retning, noe som vakte motstand blant deres mer reformorienterte kamerater. Det legges vekt på utviklingen innen norsk arbeiderbevegelse, med et komparativt sideblikk til utviklingen i det øvrige Norden og Europa.

Norge: Fra kriser og borgerlig uorden til sosialdemokratisk orden? For Norge ble mellomkrigstiden en periode med nesten kontinuerlig økonomisk krise. Det legges vekt på den økonomiske politikken som ble ført (bl.a. pari-politikken på 1920-tallet) og på de sosiale følgene da verdenskrisen slo inn i norsk økonomi i første halvdel av 1930-årene. Videre gjennomgås utviklingen i norsk arbeidsliv og i det norske partilandskapet fram til Nygaardsvolds regjeringsdannelse i 1935.

Verdensmakten USA: modernitetens nye utstillingsvindu I USA vokste det moderne forbrukersamfunnet fram i høyt tempo i 1920-årene; privatbil, kjøleskap, massemedier og underholdningsindustri endret individuell livsstil og la grunnlaget for omfattende kulturelle endringer. I næringslivet fikk rasjonaliseringsideologien (fordisme, scientific management) sterkt gjennomslag. Men krisen etter børskrakket i 1929 fikk stor innvirkning på tenkningen, bl.a. om forholdet mellom offentlige myndigheter og det sivile samfunn (New Deal).

Fascismen og Nazismen Fascismen og Nazismen var ideologiske og sosiale fenomener som utvilsomt hadde avgjørende betydning i tiden mellom de to verdenskrigene, men har forblitt aktuelle tema i ettertiden. Det legges vekt på høyreradikalismens sosiale forutsetninger og politiske mål, på hva som brakte fascister og nazister til makten flere steder i Europa, på hva de brukte denne makten til, og på forholdet mellom fascisme/nazisme og anti-semittisme og annen rasisme.

Internasjonale relasjoner 1919-1939, med fokus på forholdet mellom Sovjetunionen og Tyskland Versailles-fredens bestemmelser. Folkeforbundets idé og politiske forutsetninger. Det legges vekt på utviklingen innen de internasjonale økonomiske relasjoner og på forsøkene på å oppnå sikkerhetspolitisk stabilitet. Forholdet mellom Sovjetunionen og Tyskland og diskusjonene om årsakene til 2. verdenskrig står sentralt.

Andre verdenskrig Forholdet mellom stormaktene 1939-1945 og ulike aktørers målsettinger med krigføringen, står sentralt. Den andre verdenskrig fikk stor betydning for maktforhold og økonomisk og sosial utvikling i verden. For det norske samfunnet førte den også til endringer på mange plan. Den norske erfaringen behandles i krigens internasjonale perspektiv.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisning gis i form av forelesninger og obligatoriske seminarer, samt gjennom oppgaveskriving.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Det er tre arbeidskrav, hvorav ett er knyttet til obligatorisk oppmøte på seminar:

  1. Muntlig presentasjon i gruppe
  2. Skriftlig arbeidskrav, individuelt eller i par
  3. Skriftlig arbeidskrav, gruppe

I tillegg kreves deltagelse på obligatoriske seminarer.

Eksamen

Skriftlig dagseksamen på 5 timer.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Ingen