Language: NOR | ENG
2021/2022

SHI1004/2 Internasjonal politikk

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse

Kunnskaper:

Kandidaten

  • har kunnskap om fagbegreper og perspektiver i studiet av internasjonal politikk
  • har kunnskap om aktører og institusjoner i internasjonal politikk
  • kjenner til viktige kilder for studiet av internasjonal politikk

 Ferdighetsmål:

Kandidaten

  • kan redegjøre for ulike teoretiske perspektiv på internasjonal politikk og hvordan de skiller seg fra hverandre (strukturer og aktører)
  • kan analysere internasjonal politikk med hensyn til begreper som sikkerhet, makt, suverenitet, identitet og interesser
  • kan selvstendig vurdere ulike tolkninger av hendelser i internasjonal politikk

Generell kompetanse:

Kandidaten

  • er bevisst egne holdninger i valg av analytisk innfallsvinkel gjennom diskusjon av ulike teoretiske perspektiv på internasjonal politikk.
  • besitter en kritisk sans for egne standpunkt om internasjonal politikk og slik ha grunnleggende kunnskap for videre studier.

Innhold

Emnet gir en innføring i teorier og aktuelle temaområder i internasjonal politikk. Sentralt i emnet er fagets teoritradisjoner om hvordan stater og andre aktører derunder internasjonale organisasjoner og interesseorganisasjoner former internasjonal politikk. Emnet dekker tradisjonelle teorier, som realisme og liberalisme, og teoriperspektivene som kritiserer disse. I disse teoriene er diskusjoner om betydningen av strukturer og institusjoner i internasjonal politikk sentral.

Teori er verktøy som brukes til å forstå internasjonal politikk. Emnet formidler hvordan teorier om internasjonal politikk er bygd opp, hva og hvem som studeres i internasjonal politikk og hvilke bevis og kilder som brukes. Teori skal brukes til å analysere og drøfte utviklingen i internasjonal politikk, og et sentralt tema i dette emnet er øvelser i å analysere og vurdere aktuelle hendelser. Sentrale tema er internasjonal sikkerhet og utviklingen i internasjonale organisasjoner som NATO og FN.

Internasjonal politikk preges av dilemma som for eksempel mellom forsvar av universelle menneskerettigheter og vern av staters suverenitet. Et sentralt spørsmål er hva som oppfattes som legitimt i internasjonal politikk. Eksempler fra internasjonale fredsoperasjoner viser ulike vurderinger av legitimitet i internasjonal politikk i historisk sammenheng. Å vurdere betydningen av makt, identitet og interesser i denne utviklingen er sentralt. Dette emnet introduserer studentene til slike vurderinger i studiet av internasjonal politikk.

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet består av forelesninger og seminar. Forelesningene gir oversikt over begreper, teorier og utviklingen i sentrale institusjoner i internasjonal politikk. I seminarene øves studentenes forståelse av faget gjennom selvstendige begrepsforklaringer og vurderinger av aktuelle problemstillinger. Tema i forelesning utdypes i seminar gjennom aktiv studentdeltakelse. Til seminarene bidrar studentene med forberedelse av pensumlitteratur og muntlige presentasjoner. Arbeidskravene øver den faglige forståelsen gjennom både muntlig og skriftlig presentasjon. Pensumlitteraturen omfatter lærebøker og utvalgte artikler og bokkapitler i et kompendium.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Det er to arbeidskrav i dette emnet. Begge er basert på gruppepresentasjoner på seminar med påfølgende skriftlige innleveringer.

1. Over et oppgitt tema, skriftlig innlevering på 10 sider.
2. Over 10 selvvalgte småspørsmål om sentrale faglige begrep, med etterfølgende skriftlig innlevering på minimum 1 side.

Eksamen

5 timers dagseksamen. Karakterskala er A-F. (Eksamen kan besvares på engelsk.)

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Ingen