Language: NOR | ENG
2021/2022

INT1006/1 Ny verden, nye samfunn, nye tanker

Læringsutbytte

Studenten skal ha kunnskap om:

 • sentrale politiske, økonomiske og sosiale prosesser og begivenheter som formet den europeisk-dominerte verden før 1914.
 • sentrale teoretiske begreper som benyttes i historisk og politisk analyse, og problemstillinger knyttet til begrepsdefinisjoner.
 • ulike former for akademisk litteratur (fagartikler, forskningsformidlende bøker og lærebøker) og hvordan en kan skille mellom slik litteratur og populærvitenskap eller rent meningsformidlende prosa.
 • hvordan kritisk lese primærkilder

Studenten skal ha ferdigheter til å:

 • vurdere påliteligheten av kilder
 • sammenligne og drøfte ulike faglige synspunkter
 • bygge opp tekster som tilfredsstiller krav til etterrettelighet, blant annet ved å følge regler om kildehenvisninger
 • gjennomføre søk i biblioteksdatabaser

Generell kompetanse:

 • Studenten kan formidle faglig kunnskap på en etterrettelig, selvstendig og problemorientert måte
 • Studenten har evnen til kritisk bruk av faglige begreper og uttrykk
 • Studenten har erfaring med å planlegge og gjennomføre faglig oppgaveløsning som innebærer samarbeid med andre
 • Studenten kan strukturere faglige framstillinger, skriftlig og muntlig

Innhold

Dagens internasjonale orden, FN, Nato, EU og andre organisasjoner, så vel som forholdet mellom ulike stormakter og småstater, er resultater av en rekke historiske endringsprosesser. Det dreier seg om sosiale, politiske, økonomiske og kulturelle endringer som kan samles under overskriften "modernisering". Milepæler i prosessene finnes både i det tjuende, det nittende og det attende århundre, eller lengre tilbake i tid. De kan knyttes til hovedsteder som Paris, London, Berlin, Washington – men også til steder som Manchester, Fashoda, Taiping eller Eidsvold.

Om vi ser tilbake mot inngangen til det tjuende århundre og sammenligner med forholdene to hundre år tidligere, synes det klart at verden var blitt en annen, og at både maktrelasjoner mellom grupper av mennesker og tenkningen om mennesket, samfunnet og staten representerte noe nytt.

Dette studieemnet gir en introduksjon til både års- og bachelorprogrammet i Internasjonale studier med historie, og har tre hovedmål:

 1. Du skal bli kjent med hovedlinjer i internasjonal historie i perioden fra midten av 1600-tallet til utbruddet av Første verdenskrig (1914).
 2. Du skal bli fortrolig med noen sentrale begreper i internasjonal politisk analyse. Begrepene, som i seg selv er resultater av historisk endring, gjør det lettere for oss å begripe samfunnsmessige fenomener i fortid og samtid. Slik forståelse er viktig som basis både for politiske beslutninger og identitetsdannelse.
 3. Du skal bli kjent med arbeidsformer, oppgavetekniske krav og visse metodologiske utfordringer som er typiske for studier innen samfunnsvitenskap og humaniora.

Blant temaer som dekkes i pensum og undervisning er:

 • Økonomiske, sosiale, politiske og kulturelle perspektiver i historisk analyse
 • Modernisering som begrep og som historisk prosess
 • Framveksten av den moderne stat og det internasjonale statssystemet
 • Begrepene stat, nasjon, suverenitet, legitimitet, makt og anarki – og deres historiske forhold til hverandre
 • Industrialiseringsprosessen og dens virkninger
 • Revolusjonsbegrepet, de politiske revolusjonene i Amerika og Europa, og framveksten av ideologiske hovedretninger: liberalisme, konservatisme, sosialisme
 • Demokrati og demokratisering
 • Nasjonalismen som samlende og splittende kraft
 • Imperialismen etter 1850 – europeiskledet globalisering?

Arbeids- og undervisningsformer

Læringen foregår gjennom fem typer av læringsaktivitet:

 1. Selvstendig arbeid med pensumlitteraturen.
 2. Kollokviegrupper, dvs grupper som uformelt diskuterer det som tas opp i pensum og eller undervisning.
 3. Forelesninger: Her presenterer og problematiserer studieprogrammets lærere og eventuelt gjesteforelesere det sentrale kunnskapsstoffet knyttet til studieemnets pensum.
 4. Seminarer: Her skal studentene muntlig presentere og diskutere faglige problemstillinger med bruk av presentasjonsverktøy. Presentasjonene forberedes og gjennomføres gruppevis, med noe veiledning.
 5. Oppgaveskriving: Studentene pålegges å skrive korte faglige tekster, dels i samarbeid med andre studenter, dels individuelt.

De to første læringsaktivitetene er helt og holdent basert på studentens eget initiativ og disiplin, mens de tre siste er lærerstyrt.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • En skriftlig gruppeoppgave
 • En skriftlig individuell oppgave
 • Ett gruppeframlegg i seminar
 • Oppmøte i seminarer (fravær fra mer enn ett seminar må legitimeres med legeerklæring)

Alle arbeidskravene (4 totalt, inkludert seminarene) må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamen

Skriftlig skoleeksamen på fem timer.