Language: NOR | ENG
2021/2022

SPM1003/1 Idrettsjuss

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte: 

Kunnskap

Studenten

 • har kjennskap til fagområdet idrettsjuss og dets ulike komponenter
 • har kjennskap til idrettsorganisasjoners struktur, nasjonalt og internasjonalt 
 • har kjennskap til juridisk metode 

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende fagkunnskap innen idrettsjuss til å identifisere, diskutere og løse praktiske og teoretiske problemer innenfor idrettsfeltet

Generell kompetanse

Studenten

 • har grunnleggende ferdigheter i juridisk metode

Innhold

 • Organisasjonsstrukturer
 • Utøver og treneravtaler
 • Markeds og medierettigheter, samt sponsoravtaler
 • Idrett, straff og doping
 • Skatt og avgift i idrett
 • Idrett og erstatning
 • Idrett og menneskerettigheter

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, seminarer (noen obligatoriske), selvstudier og gruppearbeid

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Oppmøte på 70% av emnets underviste timer, herunder deltakelse på seminarer. 
 • Innlevering av skriftlige oppgaver. 

Eksamen

4 timers skriftlig, individuell skoleeksamen. 

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Lovsamling, domssamling, lov- forskrifts og konvensjonstekster. Emneansvarlig kan særskilt tillate bruk av andre hjelpemidler. Begrenset mulighet til å gjøre antegnelser i hjelpemidlene.