Language: NOR | ENG
2021/2022

OLA1001/3 Innføring i organisasjon, ledelse og arbeidsliv

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten:

  • har kunnskap om sentrale modeller og teorier innen fagområdet organisasjon og ledelse, og forståelse av hvordan organisasjoner er bygget opp og fungerer i samspill mellom menneskelige og materielle ressurser
  • har kunnskap om ledelse og styring av formelle organisasjoner
  • har kunnskap og forståelse knyttet til sentrale temaer innen arbeidslivet, partsrelasjoner på samfunns- og virksomhetsnivå, og kunnskap om arbeidslivets institusjoner
  • har kunnskap om organisering, styring og ledelse av organisasjoner i privat, offentlig og frivillige sektor
  • har kunnskap om internasjonale organisasjoner, som utgjøre sentrale rammebetingelser for nasjonale institusjoner og organisasjoner

Ferdigheter

Studenten:

  • kan analysere og forstå formelle organisasjoner i ulike sektorer ut fra relevante teoretiske verktøy
  • kan anvende teoretisk kunnskap på praktiske problemer i moderne organisasjoner
  • kan skrive en resonnerende og analyserende tekst om organisering og ledelse av formelle organisasjoner

Generell kompetanse

Studenten:

  • er i stand til å beskrive, forstå, analysere aktuelle problemstillinger knyttet til organisasjon, ledelse og arbeidsliv
  • har tilegnet seg kunnskaper, analytiske ferdigheter og holdninger, som forbereder dem til å arbeide selvstendig, kritisk og strategisk med ulike problemstillinger knyttet til organisasjon og ledelse i offentlige, private og frivillige organisasjoner

Innhold

Organisasjon, ledelse og arbeidsliv skal gi studentene grunnleggende kunnskap i hvordan organisasjoner fungerer, og hvordan ledelse kan forstås og utøves. Videre skal emnet gi studentene kunnskaper om arbeidslivet, partene i arbeidslivet, og om forskjellige typer organisasjoner og den kontekst organisasjonene inngår i (privat, offentlig og frivillig sektor). Det legges vekt på et anvendt, praktisk perspektiv hvor faglig teori skal gi grunnlag for forståelse og refleksjoner knyttet til ledelses- og styringsproblemer i moderne organisasjoner. Studieemnet er innføringsemnet til Bachelor i organisasjon og ledelse (BOL) og Bachelor i sport management (BSM). 

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet er lagt opp til campusbasert gjennomføring. I gjennomføringsperioden legges det opp til felles undervisning form av forelesninger, seminarer (noen er obligatoriske), case-undervisning, selvstudier og gruppearbeid. 

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Det er flere arbeidskrav i emnet. Noen arbeidskrav skal løses i grupper og noen er individuelle. Det dreier seg blant annet om skriftlige oppgaver, deltakelse i seminarer og fremføringer  

Eksamen

Individuell, skriftlig seks timers eksamen