Language: NOR | ENG
2021/2022

SPM2004/1 Bacheloroppgave - Sport Management

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten har

 • kunnskaper om akademisk oppgaveskriving som sjanger
 • kunnskaper om samfunnsvitenskapelig metode og anvendelsen av dette på et konkret oppgaveprosjekt
 • kunnskaper om anvendelse av teori og analyse av et empirisk materiale
 • kan forholde seg til bruka av kilder og henvisningspraksis
 • kunnskaper om forskningsetikk 

Ferdigheter

Studenten har

 • ferdigheter til å velge en relevant faglig problemstilling
 • ferdigheter til å behandle et empirisk materiale i henhold til vitenskapelig forskningsmetode
 • ferdigheter til å analysere det empiriske materiale i henhold til relevant teori
 • ferdigheter i å vurdere fremgangsmåter i forskning i henhold til forskningsetiske normer 

Generell kompetanse

Studenten har

 • kunnskap og praktisk kompetanse i planlegging, gjennomføring av et mindre forskningsarbeid med bruk av samfunnsvitenskapelig metode
 • Studentene skal kunne vurdere og håndtere aktuelle etiske problemstillinger knyttet til forskningsarbeidet, og vise kritisk refleksjon overfor egne val
 • Kandidaten skal også kunne justere sin egen faglige utøvelse under veiledning

Innhold

I bacheloroppgaven skal studentene fordype seg i et selvvalgt tema innenfor Sport Management. Oppgaven kan skrives individuelt, eller av to sammen. Studentene skal formulere egne problemstillinger som følges opp teoretisk og metodisk, med utgangspunkt i fagemner fra Sport Management og gjerne supplert med selvvalgt litteratur. Oppgavearbeidet utføres med utgangspunkt i krav fra samfunnsvitenskapelig metode og retningslinjer for akademisk skriving. Ut over å tilfredsstille akademiske krav må bacheloroppgaven gjerne være praktisk rettet og/ eller ta utgangspunkt i praksisfeltets utfordringer.

Arbeids- og undervisningsformer

Gjennom forelesninger og seminarer blir hovedmomenter fra tidligere metodeundervisning gjennomgått. Generelle krav til akademisk skriving og forskningsetiske problemstillinger vil bli tatt opp. Det blir gitt direkte veiledning til arbeidet med oppgaven.

Det gjennomføres 50% og 80% seminarer, hvor studentene legger frem arbeidene sine og får tilbakemelding undervegs i prosessen.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Det blir brukt arbeidskrav knyttet til ulike deler av arbeidet med bacheloroppgaven.

Eksamen

Bacheloroppgave (Individuelt eller i gruppe på to)