Language: NOR | ENG
2021/2022

OLA1010/1 Innføring i innovasjon og entreprenørskap

Læringsutbytte

Kunnskap (etter fullført emne skal studenten være i stand til å):

  • Kunne bruke sentrale begreper og teorier om innovasjon og entreprenørskap og kunne skille mellom begrepene og de teoretiske perspektivene.
  • Forstå innovasjonsprosesser og hvordan ideer kan utvikles i organisasjoner.
  • Forstå entreprenørrollen, deres rolle i samfunnet og prosessen fra ide til etablering.

 

Ferdigheter (etter fullført emne skal studenten være i stand til å):

  • Kunne analysere relevante faglige og praktiske problemer knyttet til innovasjon og entreprenørskap

 

Generell kompetanse (etter fullført emne skal studenten ha grunnlag for å):

  • Kunne anvende sine kunnskaper til å identifisere muligheter for innovasjon

Innhold

Innovasjonsevne anses i dag for å være en av de sentrale forutsetningene for konkurranseevne, økonomisk vekst og velferd. Emnet dreier seg om viktige aspekter ved denne samfunnsmessige utfordringen.

Emnet gir en bred innføring i innovasjonsfaget. Det legges vekt på å gi studentene forståelse av begrepet innovasjon og en innføring fagfeltets utvikling i ulike teoretiske retninger. I tillegg inkluderer emnet kunnskap om den praktiske anvendelsen av innovasjon i ulike samfunnssektorer. Faget fokuserer på innovasjon i organisasjoner, relatert til endrings- og utviklingsprosesser. Prosessen fra ideutvikling og kreativitet til implementering står sentralt. Emnet vektlegger innovasjon som interaksjonsprosess avhengig av interne og eksterne aktører.

Emnet gir i tillegg en innføring i entreprenørskap, entreprenørskapets karakteristiske trekk og hvilke utfordringer og muligheter som møter entreprenøren. Her behandles entreprenøren som starter egen virksomhet, men også nyere forståelser som sosialt entreprenørskap.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, seminarer og workshops der det arbeides med konkrete eksempler

 

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Normalt gis det 2-3 arbeidskrav. Antall arbeidskrav spesifiseres ved undervisningsstart. Studentene må ha godkjent alle arbeidskravene før de kan gå opp til eksamen.

Eksamen

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Ingen.