Language: NOR | ENG
2021/2022

OLA1008/1 Etikk og samfunnsansvar

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:
Kunnskap

Studenten

 • kan gjøre rede for etisk grunnbegreper, -prinsipper og -teorier 
 • kan gjøre rede for perspektiver på samfunnsansvar, samt sentrale teorier og verktøy for samfunnsansvar
 • kan gjøre rede for bestemte moralske og ansvarsmessige utfordringer knyttet til ulike aspekter ved privat, frivillig og offentlig virksomhet

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende sine kunnskaper innen etikk og samfunnsansvar til å 
  • identifisere etiske og miljømessige utfordringer og muligheter knyttet til konsekvenser av virksomheters drift for ulike berørte gruppers interesser i konkrete situasjoner.
  • foreslå begrunnede løsninger på etiske og miljømessige problemstillinger
 • kan analysere og formulere utfordringer på en måte som gjør det klart hva som moralsk sett er på spill i dem.
 • kan bruke relevante rammeverk for å belyse sentrale mekanismer og praksiser som fremmer eller hindrer økonomisk, sosial og miljømessig måloppnåelse
 • kan drøfte og bedømme virksomheters arbeid innen samfunnsansvar/bærekraft ut i fra et sett av begreper, teorier og rammeverk om forretningsmodeller og samfunnsansvar

Generell kompetanse

Studenten

 •   kan analysere og kritiske reflektere over relevante faglige og praktiske problemer knyttet til ansvar og lønnsomhet
 •   kan anvende sine kunnskaper om forholdet mellom ansvar og lønnsomhet til å gjennomføre organisasjonsendringer
 •   kan håndtere etiske og ansvarsmessige utfordringer knyttet til det å inneha og utøve økonomisk-administrative yrkesroller («profesjonsetikk»)

Innhold

Etikk:

 •   Etikkens univers - autonomi og ansvar
 •   Individuelt ansvar og samfunnsansvar
 •   Etikkens grunnbegreper - Jus, etikk og moral
 •   Etikk og begrunnelser - røde flagg og etisk   blindhet
 •   Etiske prinsipper - det formale   likhetsprinsippet, offentlighetsprinsippet
 •   Etiske teorier - utilitarisme, pliktetikk og dydsetikk

 Samfunnsansvar og bærekraft:

 •   Organisasjoner som aktører

           - I hvilken grad kan organisasjoner betraktes som moralske aktører
           - Hva det vil si at virksomheter har samfunnsansvar

 •   Perspektiver på samfunnsansvar og bærekraft
 •   Interessentteorien -fra shareholder til   stakeholder
 •   Bærekraft - den triple bunnlinjen, bærekraftig forretningsmodellinnovasjon (inkl trender for bærekraft)
 •   Verktøy for samfunnsansvar - rapportering og sertifisering
 •   Implementering av samfunnsansvarstiltak

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, gruppe- og plenumsdiskusjoner, samt øvelser.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Det er arbeidskrav i emnet. Form, omfang, antall og gjennomføringsmåte fastsettes for det enkelte semester og kunngjøres ved semesterstart.

Eksamen

2 dagers skriftlig, individuell hjemmeeksamen.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Ingen.