Language: NOR | ENG
2021/2022

3MET300 Kvalitativ og kvantitativ analyse

Læringsutbytte

Emnet skal gi bred forståelse for gjennomføring av innsamling og analyse av et empirisk datamateriale i henhold til forskningsprosessen. Emnet skal gi kompetanse til å gjennomføre empiriske undersøkelser og analyser med kausalt forskningsdesign, samt mer avanserte eksplorative undersøkelser.

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har god forståelse for samfunnsvitenskapelige problemstillinger og sammenhenger i ulike forskningsmetoder
 • har kunnskap om forutsetninger for bruk av multivariate metoder
 • har kunnskap om faktoranalyse og forskjellige regresjonsmetoder

Ferdigheter

Studenten

 • kan gjennomføre avanserte samfunnsvitenskapelige empiriske undersøkelser
 • behersker avanserte kvalitative og kvantitative metoder
 • kan utvikle og organisere forskningsprosjekter, samt utvikle klare problemstillinger
 • kan forstå og vurdere samfunnsvitenskapelige resultater og undersøkelser
 • kan vurdere undersøkelsers pålitelighet (reliabilitet) og troverdighet (validitet)
 • har forutsetninger til å bruke metodeforståelsen i andre kurs og i bacheloroppgaven, samt gi et godt grunnlag for å studere videre på master studier og gjøre analyseoppgaver i arbeidslivet.

Generell kompetanse

Studenten

 • har forståelse for etiske problemstillinger rundt bruken av forskningsmetode
 • kan gjøre en kritisk vurdering av egn fremgangsmåte og vurderinger rundt egen forskningspraksis, samt kritisk tolke andre undersøkelser

Innhold

 • Sammenhengen i forskningsmetode, herunder forholdet mellom problemstilling, teori, metodevalg og analyse.
 • Statistikkens grunnlag og forutsetninger
 • Utvikle en forskningsmodell og hypoteser
 • Statistiske analyseteknikker, inkludert faktoranalyse, relabilitetstesting, enkelt, multippel regresjonsanalyse og logistisk regresjon
 • Gjennomføring av en datareduksjon og –analyse innenfor kvalitative metoder
 • Bruk av forskjellige kvalitative analyseteknikker, herunder empiribasert teori, caseanalyse og diskursanalyse.
 • Rapportering og implementering 

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og gruppearbeid. Studenten får tilgang til aktuell programvare.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

To skriftlige gruppeoppgaver, en i kvalitativ analyse og en i kvantitativ analyse.

Eksamen

2 dagers individuell hjemmeeksamen.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter. 

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle.