Language: NOR | ENG
2021/2022

3SER350 Informasjonsøkonomi og digitale markeder

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om grunnleggende markedsteori og samfunnsøkonomisk effektivitet
 • forstår informasjon som et økonomisk gode  
 • har kunnskap om hvorfor manglende informasjon i et marked og spesielle forutsetninger i markeder for digitale produkter kan føre til markedssvikt, samt samfunnsøkonomiske konsekvenser av dette
 • har kunnskap om grunnleggende mikroøkonomiske modeller som er spesielt relevant for å analysere digitale markeder og  kan anvende disse til å belyse valg av prisstrategi, konkurransestrategi, innovasjoner og trender i markeder for digitale produkter i et samfunnsøkonomisk perspektiv
 • har kjennskap til hvordan reguleringer av markeder for digitale produkter kan begrunnes ut i fra mikroøkonomisk teori

 Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende grunnleggende mikroøkonomisk teori og modeller til å drøfte praktiske og teoretiske problemer knyttet til informasjon i markeder og  markeder for digitale produkter, samt foreslå begrunnede løsninger
 • kan innhente informasjon og fagstoff og framstille dette for å belyse problemstillinger innenfor informasjonsøkonomi og digitale markeder

 Generell kompetanse

Studenten

 • kan formidle grunnleggende mikroøkonomisk teori, problemstillinger og løsninger ved hjelp av en kombinasjon av grafiske modeller og skriftlig framstilling
 • kan utveksle faglige synspunkter med andre studenter og  samarbeide med andre om å løse praktiske og teoretiske problemer innenfor emneområdet

Innhold

 • Informasjon som et økonomisk gode
 • Fullkommen konkurranse og samfunnsøkonomisk effektivitet
 • Monopolistisk konkurranse, oligopol og naturlig monopol
 • Prisdiskriminering
 • Transaksjonskostnader
 • Fastlåsing og byttekostnader
 • Kollektive goder
 • Nettverksøkonomi
 • Samarbeid og kompatibilitet
 • Konkurranseloven og Konkurransetilsynets rolle
 • Grunnleggende ikke-kooperativ spillteori 
 • Asymmetrisk informasjon

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, gruppearbeid og selvstudier. 

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Én innleveringsoppgave i gruppe på inntil tre personer.

Eksamen

48 timers skriftlig, individuell hjemmeeksamen.
Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakter fra A-F, der E er laveste ståkarakter.