Language: NOR | ENG
2021/2022

3BED110 / SBED110 / RBED110 Innføring i bedriftsøkonomi og regnskap

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap
Studenten

 • har kjennskap til regnskapets oppbygging og presentasjonsform
 • har grunnleggende forståelse for regnskapstallene og hvordan de kan analyseres
 • har kunnskap om kostnadsbegrepet og kostnadenes variabilitet
 • har kjennskap til kalkyler og ulike metoder for prissetting
 • har kjennskap til budsjettering og finansiering

Ferdigheter
Studenten

 • kan gjennomføre enkle regnskapsanalyser
 • kan utarbeide enkle kalkyler for bedrifter i ulike bransjer
 • kan gjennomføre enkle bedriftsøkonomiske analyser for virksomheter i ulike bransjer
 • kan utarbeide enkle budsjetter for virksomheten

Generell kompetanse
Studenten

 • har basisferdigheter i bruk av regneark innenfor bedriftsøkonomi og regnskap

Innhold

 • Virksomhetens regnskap
 • Analyse av regnskapet
 • Prissetting og kalkyler
 • Personaløkonomi
 • Bedriftsøkonomiske analyser
 • Budsjett
 • Finansiering

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen består av forelesninger og oppgaveløsning.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Tre skriftlige innleveringer.

Eksamen

4 timers skriftlig, individuell eksamen.  Besvarelsen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

 • Kalkulator ihht. kalkulatorretningslinjer for Handelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap. 
 • Pensumbok med notater i boka (ikke løse ark).