Language: NOR | ENG
2021/2022

KSAM300 Forvaltningsøkonomi

Læringsutbytte

Målet for emnet er å gi grunnleggende kunnskaper, ferdigheter og kompetanse til å delta i og lede økonomisk styring av offentlig virksomhet og å kunne gjennomføre økonomiske analyser av offentlig virksomhet.  Emnet skal gi en bred forståelse for sammenhengen mellom markedsøkonomien og den offentlig virksomheten.

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

  • har kunnskap om og forståelse for økonomisk styring i offentlige virksomheter herunder de styrings - og analysemetoder  som er tilgjengelig som metoder for budsjettstyring, økonomisk planlegging, målstyring og samfunnsølkonomiske analyser som kostnadsanalyser og nytte/kostnadsanalyser.
  • har kunnskap om virkemidler og sammenhenger i makroøkonomisk styring, hvordan markedsøkonomien fungerer og forholdet mellom offentlig virksomhet og markedsstyrt virksomhet.
  • har kunnskap om New Public Mangement (NPM) som perspektiv og utfordring for offentlig sektor, spesielt med hensyn til effektivitet og utvikling.

Ferdigheter

Studenten

  • kan delta i økonomiske styringsprosesser som budsjettering, økonomisk planlegging og målstyring i offentlige sektor
  • kan delta i og  gjennomføre enkle økonomiske analyser av offentlige tiltak
  • kan delta i økonomiske styringsprosesser i offentlig virksomhet.

Generell kompetanse

Studenten

  • har innsikt i teori og teoretisk og analytisk begrepsapparat slik at hun eller han kan kommunisere om faglige og aktuelle problemstillinger med politisk og administrativ ledelse og allmennheten. 

Innhold

  • Samfunnsøkonomiske problemstillinger og økonomisk styring. Det legges hovedvekt på den økonomiske styring av offentlig virksomhet, styringsmetodene og redskapene som brukes i økonomisk styring og analyse av offentlig virksomhet. Fokus ligger på de økonomiske sammenhengene, forutsetninger for effektivitet og økonomisk styring i offentlig virksomhet.
  • Sentrale ledelsesverktøy knyttet til økonomistyring, budsjetteori og målstyring vektlegges.
  • Problemstillinger knyttet til markedsorientering, effektivitet og konkurranseutsetting belyses.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningssamlinger med forelesninger og oppgaveløsning. Innlevering av skriftlige oppgaver med tilbakemelding (se obligatoriske arbeidskrav). 

 

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

To skriftlige innleveringsoppgaver, individuelt eller i gruppe på inntil tre personer.

Eksamen

7 dagers  individuell hjemmeeksamen.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.