Language: NOR | ENG
2021/2022

KDBA130 Data management strategi

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap 
Studenten

 •   Har kunnskap om ulike typer data, datastrukturer, datakilder, lagring og rensing av data, samt databaser (k1)
 •   Har kunnskap om hva som er karakteristisk for «Big Data», samt særlige utfordringer med lagring og systematisering av store og komplekse datamengder (k2)
 •   Har kunnskap om formålet med, og oppbygging av operasjonelle databaser og datavarehus (k3)
 •   Har kunnskap om programmeringsgrensesnitt og skyløsninger (k4)
 •   Har kunnskap om sentrale problemstillinger knyttet til informasjonssikkerhet, samt juridiske forhold knyttet til personvern ved lagring og anvendelse av virksomhetens data (k5)
 •   Har kunnskap om sentrale problemstillinger knyttet til tilgang til virksomhetens data og eiendomsrett til data (k6)
 •   Har inngående kunnskap om strategisk ledelse av virksomhetens dataressurser (k7)

Ferdigheter
Studenten

 •   Kan initiere, tilrettelegge og delta i arbeid med strategi og policy for ledelse av virksomhetens dataressurser (f1)
 •   Kan drøfte roller og funksjoner i innenfor Data Managment, samt drøfte organisatorisk plassering av disse funksjonene (f2)
 •   Kan identifisere databehov, kilder og proxy-variabler for effektiv transformering av data til tilgjengelig informasjon (f3)

Generell kompetanse
Studenten

 •   Kan drøfte etiske og juridiske problemstillinger knyttet til innhenting, lagring og anvendelse av ulike typer data i virksomheten (g1)
 •   Kan kommunisere med fagpersoner innenfor IT om løsninger for ledelse og administrasjon av virksomhetens dataressurser (g2)
 •   Kan holde seg oppdatert på utviklingen innen teknologier for innhenting, lagring, bearbeiding og organisering av data, samt juridiske og etiske problemstillinger knyttet til denne utviklingen (g3)

Innhold

 • Ulike typer data, datastrukturer, datakilder
 • Lagring og rensing av data og proxyvariabler
 • Lagring og systematisering av data, relasjonelle og ikke-relasjonelle databaser
 • Operasjonelle  databaser og datavarehus
 • Programmeringsgrensesnitt og skyløsninger
 • Informasjonssikkerhet, personvernloven, General Data Protection Regulation
 • Ledelse av data som strategisk ressurs, ledelsens rolle og ansvar
 • Ulike roller og funksjoner innenfor data management 
 • Tilgang og eiendomsrett til data
 • Etiske problemstillinger

Arbeids- og undervisningsformer

Den organiserte undervisningen består av forelesninger og diskusjoner, samt oppgaveløsing individuelt og i grupper. Forventet samlet arbeidsinnsats i emnet er 187,5-225 timer (i henhold til ECTS-standard).

Undervisningsaktivitetene på samling tar utgangspunkt i at studentene møter forberedt til undervisningen gjennom å ha lese pensum for den aktuelle samlingen, samt levert skriftlige arbeidskrav på forhånd (se under obligatoriske arbeidskrav). 

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Skriftlige oppgaver som leveres inn i forkant av hver samling. To oppgaver skal løses i gruppe på inntil tre personer, to skal løses individuelt. Tre av fire arbeidskrav må være vurdert til godkjent. Studentene er selv ansvarlige for å danne grupper.
 • Frammøte på 50% av emnets underviste timer.

Eksamen

4 timers skriftlig, individuell skoleeksamen.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.