Language: NOR | ENG
2021/2022

3MØS230 Regnskap – teori, praksis og analyse

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte: 

Kunnskap
Studenten

 • har avansert kunnskap om bredden og kompleksiteten innenfor regnskapsfaget (k1)
 • har inngående kunnskap om utfordringer ved regnskapsmessige skjønnsvurderinger og fortolkninger (k2)
 • har spesialisert kunnskap om viktige trekk i norske- og internasjonale regnskapsregler (k3)
 • har avansert kunnskap om tradisjonelle regnskaps- og rapporteringsmodeller og nyere innovasjoner i rapporteringspraksis (k4)
 • har avansert kunnskap om regnskapsteori og formål med regnskap og kvalitative egenskaper ved formålstjenlig informasjon for regnskapsbrukerne (k5)           
 • har inngående kunnskap om regnskapsharmonisering på tvers av landegrenser og sektorer (k6)
 • har inngående kunnskap om regnskapsanalyse og atferdsmessige konsekvenser av regnskapsrapportering (k7)

Ferdigheter
Studenten

 • kan forholde seg kritisk til underliggende forutsetninger for regnskap, og hva det vil si å endre slike forutsetninger (f1)
 • kan drøfte utfordringer ved tradisjonelle regnskapsmodeller og rapporteringsformer (f2)      
 • kan vurdere alternative rapporteringsformer, med tilhørende fordeler og ulemper (f3)
 • kan drøfte forutsetningene for regnskapsanalyse av virksomheter ut fra formål og egenskaper ved formålstjenlig informasjon for regnskapsbrukerne (f4)

Generell kompetanse

Studenten

 • kan vurdere og diskutere spenningsforholdet mellom regnskapsteori og -praksis (g1)
 • kan reflektere over etiske problemstillinger innenfor emnet (g2)
 • kan anvende sine faglige kunnskaper kritisk på aktuelle problemstillinger innen emnet (g3)
 • kan formidle sentralt fagstoff gjennom relevante uttrykksformer (g4)
 • kan utveksle faglige synspunkter og erfaringer med andre fagpersoner og regnskapsbrukere (g5)
 • kan bidra til rapporteringsinnovasjon i bedrifter (g6)
 • kan tilegne seg oppdatert kunnskap innenfor ovenfornevnte kunnskaps- og ferdighetsområder (g7)

Innhold

 • Regnskapets formål og regnskapsmodeller
 • Finansregnskapsmodellen fra regnskapsloven
 • Regnskapspraksis og regelverk
 • Regnskapsharmonisering
 • Rapporteringskvalitet og regnskapsmanipulasjon
 • Regnskapet som kilde for styringsinformasjon og regnskapsanalyse
 • Samfunnsansvars- og miljørapportering

Et kritisk perspektiv på regnskap vil gjennomsyre hvert av disse punktene

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen består av forelesninger, diskusjoner og oppgaveløsing i grupper. Det tas sikte på å bruke nyhetssaker i undervisningen. Se for øvrig obligatoriske arbeidskrav. 

Undervisningsaktivitetene på samling tar utgangspunkt i at studentene møter forberedt til undervisningen gjennom å ha lest pensum for den aktuelle samlingen, samt levert et skriftlig arbeid på forhånd (se obligatoriske arbeidskrav). Forventet samlet arbeidsinnsats i emnet er 187,5-225 timer (i henhold til ECTS-standard).

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Skriftlige oppgaver som leveres inn i forkant av hver samling. To oppgaver skal løses i gruppe på inntil tre personer, to skal løses individuelt. Tre av fire arbeidskrav må være vurdert til godkjent. Studentene er selv ansvarlige for å danne grupper.
 • Frammøte på 50 % av emnets underviste timer.

Eksamen

2 dagers skriftlig, individuell hjemmeeksamen.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.