Language: NOR | ENG
2021/2022

3MØS220 Strategisk økonomistyring

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap 
Studenten

 • har avansert kunnskap om nyere (innovative) kalkylemodeller (k1)
 • har innågende kunnskap om sammenhengen mellom forskjellige kostnadskonsepter og beslutningsstøtte (k2)
 • har avansert kunnskap om strategiske lønnsomhetsanalyser (k3)
 • har inngående kunnskap om en tjenesteorientert tilnærming til økonomistyring og kan anvende kunnskapen på nye områder(k4)

Ferdigheter 
Studenten

 • kan forholde seg kritisk til teoretiske modeller og empirisk forskning innen fagområdet strategisk økonomistyring slik at egne resonnementer kan formuleres (f1)
 • kan utvikle, implementere og bruke nyere modeller for økonomistyring (f2)
 • kan utvikle modeller for tjenesteorientert og situasjonsspesifikk tilnærming til økonomistyring (f3)
 • kan analysere og drøfte hvilke modeller og kostnadskonsepter som er relevante i aktuelle situasjoner (f4)

Generell kompetanse 
Studenten

 • kan argumentere, forsvare eller rettferdiggjøre egne ideer, beslutninger og anbefalinger i forbindelse med økonomiske analyser (g1)
 • kan diskutere og analysere ulike innovative modeller for strategisk økonomistyring (g2)              

Innhold

 • Innovative modeller for økonomistyring – utvikling og praktisk utbredelse
 • Strategiske kostnadsanalyser
 • ABC/M og verdikjedeanalyse
 • Resource Consumption Accounting
 • Målkostnadsanalyse og levetidskostnader
 • Modeller for kundelønnshetsanalyser
 • Balansert målstyring og alternative modeller for balansert målstyring
 • Beyond Budgeting
 • Internprising
 • Økonomistyring med tjenesteperspektiv som utgangspunkt

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, oppgaveløsing, case og diskusjoner. Se for øvrig obligatoriske arbeidskrav.

Undervisningsaktivitetene på samling tar utgangspunkt i at studentene møter forberedt til undervisningen gjennom å ha lest pensum for den aktuelle samlingen, samt levert et skriftlig arbeid på forhånd (se obligatoriske arbeidskrav). Forventet samlet arbeidsinnsats i emnet er 187,5-225 timer (i henhold til ECTS-standard).

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Skriftlige oppgaver som leveres inn i forkant av hver samling. To oppgaver skal løses i gruppe på inntil tre personer, to skal løses individuelt. Tre av fire arbeidskrav må være vurdert til godkjent. Studentene er selv ansvarlige for å danne grupper.
 • Ett individuelt muntlig framlegg.
 • Frammøte på 50 % av emnets underviste timer.

Eksamen

Individuell semesteroppgave. Prestasjonen vurderes med gradert bokstavkarakter fra A-F, der E er laveste ståkarakter. 

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt.