Language: NOR | ENG
2021/2022

3MØS120 Økonomisk styring og kontroll

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap 
Studenten

 • har inngående kunnskap om tradisjonell tilnærming til økonomisk styring og kontroll (k1)
 • har inngående kunnskap om kritikken mot de tradisjonelle økonomiske styringsmodellene (k2)
 • har inngående kunnskap om utviklingen fra tradisjonell økonomistyring til innovative modeller for styring, kontroll og prestasjonsmåling (k3)
 • har inngående kunnskap om teorigrunnlaget og viktige egenskaper ved økonomi- og virksomhetsstyringen (k4)
 • har inngående kunnskap om koblingen mellom styringsmodeller og strategiimplementering (k5)
 • kan diskutere og analysere utviklingen fra tradisjonell økonomistyring til virksomhetsstyring (k6)

Ferdigheter 
Studenten

 • kan forholde seg kritisk til teorier for økonomisk styring og kontroll i forhold til virksomheters problemstillinger og utfordringer (f1)
 • kan analysere grunnleggende forutsetninger for økonomistyring og kontroll i forhold til aktuelle og situasjonsspesifikke behov i virksomhetene (f2)

Generell kompetanse 
Studenten

 • kan identifisere etiske problemstillinger knyttet til økonomisk styring og kontroll (g1)
 • kan kommunisere hvordan ulike styringsmodeller kan bidra til å understøtte virksomhetens strategiimplementering (g2)

Innhold

 • Tradisjonell tilnærming til økonomisk styring og kontroll
 • Kritikken mot tradisjonelle økonomiske styringsmodeller
 • En oversikt over nyere modeller for økonomi- og virksomhetsstyring
 • Behov for helhetsperspektiv i økonomistyringen som grunnlag for utviklingen til virksomhetsstyring
 • Prestasjonsmåling
 • Virksomhetsstyring og styringsfilosofi
 • Management Control som en del av virksomhetsstyringen
 • Virksomhetsstyring, organisasjonsstruktur og strategiimplementering
 • Digitalisering, styring og kontroll

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen består av forelesninger, oppgaveløsing, arbeid i grupper og diskusjoner. Se for øvrig obligatoriske arbeidskrav.
Undervisningsaktivitetene på samling tar utgangspunkt i at studentene møter forberedt til undervisningen gjennom å ha lest pensum for den aktuelle samlingen, samt levert et skriftlig arbeid på forhånd (se obligatoriske arbeidskrav). Forventet samlet arbeidsinnsats i emnet er 187,5-225 timer (i henhold til ECTS-standard).

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Skriftlige oppgaver som leveres inn i forkant av hver samling. To oppgaver skal løses i gruppe på inntil tre personer, to skal løses individuelt. Tre av fire arbeidskrav må være vurdert til godkjent. Studentene er selv ansvarlige for å danne grupper.
 • Ett muntlig framlegg i gruppe på inntil tre personer.
 • Frammøte på 50 % av emnets underviste timer.

Eksamen

 • 4 timers skriftlig, individuell skoleeksamen (teller 60% av karakteren).
 • Semesteroppgave i gruppe på inntil tre personer med gitt problemstilling (teller 40% av karakteren).

Begge deleksamener må være bestått for at emnet skal være bestått. Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Ved gruppeeksamen står alle gruppemedlemmer ansvarlig for alt innhold i besvarelsen.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Skoleeksamen: Ingen hjelpemidler tillatt.

Semesteroppgave: Alle hjelpemidler er tillatt.