Language: NOR | ENG
2021/2022

3JUS330 Skatte- og avgiftsrett for eiendomsmeglere

Læringsutbytte

Emnet skal gi studenten en innføring i generell skatte- og avgiftsrett samt en mer spesifikk kunnskap i skatte- og avgiftsrett som er særlig relevant for eiendomsmeglere.

Ved bestått emner har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • kjenner prinsippene for skattlegging i og utenfor næring
 • kjenner reglene for formuesbeskatning av fast eiendom
 • kjenner hovedprinsippene for merverdiavgift og spesielt regelverket i forbindelse med fast eiendom og frivillig registrering ved utleievirksomhet
 • har gode kunnskaper omkring skatteplikten i forbindelse med realisasjon av fast eiendom
 • kjenner skattereglene ved påkostning og vedlikehold av fast eiendom
 • har kunnskaper om prinsippene ved eiendomsskatt
 • har kunnskaper om avgiftsmessige konsekvenser ved omsetning av fast eiendom, herunder eiendommer under oppførelse samt justeringsreglene

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende reglene på praktiske case og gjennomføre tilhørende beregninger av skatt og avgift

Generell kompetanse

Studenten

 • kan utvikle en god forståelse for den samfunnsmessige nytten av skatte- og avgiftsregelverket

Innhold

 • Skatterett
  • Generell innføring i beskatningssystemet
  • Ligningsforvaltning og skattebetalingsordningen
  • Overordnet prinsipp for skattlegging av person og selskapsskattlegging
  • Skatteregler knyttet til fast eiendom, herunder skattemessig kostpris ved erverv, utleie av bolig, påkostning og vedlikehold, skatteregler ved eie eller leie av bolig samt regler vedrørende bolighus på gardsbruk
  • Avskrivninger
  • Frivillig og ufrivillig realisasjon
  • Kombinerte bygg
 • Merverdiavgift
  • Generelt om regler vedr. merverdiavgift
  • Utleie av fast eiendom og frivillig registrering
  • Merverdiavgiftsmessige konsekvenser ved omsetning av fast eiendom, herunder justeringsreglene
 • Arveavgift
  • Generelt om regler for arveavgift
  • Arveavgiftsmessige konsekvenser ved overføring av fast eiendom ved arv eller gave
 • Eiendomsskatt

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og oppgaveløsninger.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

En innleveringsoppgave.

Eksamen

4 timers skriftlig, individuell eksamen.

Prestasjonen vurderes med gradert bokstavkarakter fra A-F, der E er laveste ståkarakter.