Language: NOR | ENG
2021/2022

3JUS300 Jus III

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har god oversikt over avhendingslova som regulerer rettsforholdet mellom selger og kjøper av fast eiendom av ferdig oppførte boliger, herunder hvordan man forholder seg til eiendomsoverdragelser i utlandet
 • har god oversikt over bustadsoppføringslova som regulerer rettsforholdet mellom selger og kjøper av fast eiendom når kontrakter regulerer boliger under oppføring
 • har kunnskap om salg av borettslag og eierseksjonsleiligheter, herunder drift, fellesforpliktelser og overdragelse av borettslagsleiligheter
 • kjenner til reglene om markedsføring av eiendomsmeglerforetak, for eksempel forbrukerombudets kompetanse og sanksjoneringer, samt markedsføringslovens betydning for utforming av boligannonser og salgsoppgaver

Ferdigheter

Studenten

 • kan gjennomføre drøftinger av kontraktsrettslige problemstillinger med hovedvekt på avhendingslova, bustadoppføringslova og markedsføringslova
 • kan drøfte mangelansvar ved omsetting av fast eiendom, både nyoppførte og brukte eiendommer (og tomter)
 • kan drøfte relevante problemstillinger knyttet til reglene rundt boligselskaper, med hovedvekt på eierseksjoner og borettslag

Generell kompetanse

Studenten

 • kan holde seg oppdatert og tilegne seg ny kunnskap innen ovennevnte rettsområder 
 • kan reflektere over etiske problemstillinger innenfor de relevante rettsområder

Innhold

 • kontraktsrett, med hovedvekt på avhendingslova og bustadsoppføringslova, herunder rettsforholdet mellom selger og kjøper av fast eiendom når kontakter inngås gjennom eiendomsmegler, og rettsregler som kommer til anvendelse ved kontraktsbrudd
 • reglene rundt boligselskaper med hovedvekt på eierseksjoner og borettslag
 • reglene om markedsføring av eiendomsmeglerforetak, herunder kompetanse og sanksjoneringer
 • markedsføringslovens betydning for utforming av boligannonser og salgsoppgaver

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og gruppearbeid. Det forutsettes at studentene danner grupper for faglig aktivitet

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

En skriftlig individuell innleveringsoppgave.

Eksamen

4 timers skriftlig, individuell eksamen.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.