Language: NOR | ENG
2021/2022

3JUS210 Jus II

Læringsutbytte

Emnet skal gi studenten en innføring forvaltningsrett, familierett (med vekt på de økonomiske forhold under ekteskapet), husleierett og leie av næringslokaler, tingsrett og godtroerverv, erstatningsrett og fast eiendoms rettsforhold.

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om offentlig saksbehandling og klagemuligheter i forvaltningsspørsmål
 • har kunnskap om rettslige spørsmål i tilknytning til ektefeller og samboeres disposisjonsrett  
 • har kunnskap om rettsregler knyttet til leie av bolig og næringslokaler
 • har kunnskap om tingsrett, herunder rettsvern til eiendeler og spesielt fast eiendom
 • har kunnskap om de grunnleggende regler i erstatningsretten
 • har kunnskap om de sentrale emnene i fast eiendoms rettsforhold, herunder
  • rettsregler om eierrådighet og samfunnsstyring, rettsspørsmål i forbindelse med hevd, servitutter 
  • rettsregler som regulerer adgangen til erverv av fast eiendom
  • rettsregler som setter skranker for hvordan fast eiendom kan benyttes
  • rettsregler om grensen mellom faste eiendommer

 

Ferdigheter 

Studenten

 • kan redegjøre for innholdet i rettsreglene og anvende disse til å drøfte praktiske problemer innenfor forvaltningsrett, familierett, husleierett, tingsrett, godtroerverv, erstatningsrett og fast eiendoms rettsforhold. 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan formidle sentralt fagstoff gjennom relevante uttrykksformer
 • ha oversikt over relevante rettslige problemstillinger i emnet
 • kan søke i lov, forskrift og andre rettsgrunnlag innenfor de rettslige områdene som emnet omfatter

Innhold

 • Forvaltningsrett, herunder habilitetsregler, alminnelige saksbehandlingsregler, legalitetsprinsippet i forvaltningen, vedtak og klagevedtak
 • Familierett, med hovedvekt på partenes gjeldsansvar, sameie/eneeie, eiendomsrett/råderett, begrepene felleseie og særeie og opphevelse av formuesfellesskapet
 • Erstatningsrett, de grunnleggende forutsetninger for erstatningsansvar
 • Tingrett med vekt på rettsvern for fast eiendom og løsøre
 • Husleierett med vekt på leietakeres og utleiers alminnelige plikter rundt et utleieforhold
 • Fast eiendoms rettsforhold med vekt på eiendomsrettens grenser, begrensede rettigheter i fast eiendom og etablering av rettsvern.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og gruppearbeid. Det forutsettes at studentene danner grupper for faglig aktivitet

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

En skriftlig individuell innleveringsoppgave.

Eksamen

4 timers skriftlig, individuell eksamen.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.