Language: NOR | ENG
2021/2022

3EDMBA300 Bacheloroppgave

Læringsutbytte

Studentene får muligheten til å fordype seg i et selvvalgt tema innenfor studiets sentrale fagområder.

Kunnskap

Studenten

 • har dybdekunnskaper innenfor selvvalgt del av studiets fagområde
 • har forståelse for analytisk og metodisk arbeid, samt evne til refleksjon og systematisk/vitenskapelig vurdering
 • har kompetanse til å planlegge og utføre en selvstendig oppgave, formulere problemstillinger og analysere disse med utgangspunkt i både teoretisk og empirisk materiale, samt å gjennomføre en oppgave på en metodisk tilfredsstillende måte

Ferdigheter

Studenten

 • kan utarbeide konkrete problemstillinger av samfunnsmessig interesse innenfor studiets fagområde
 • kan identifisere og vurdere litteratur og metoder som er relevant for problemstillingen
 • kan gå i dybden på avgrensede problemstillinger og utarbeide konkrete løsningsalternativer på problemet
 • kan planlegge og gjennomføre empirisk datainnsamling, samt kunne analysere funnene etter vitenskapelige metoder
 • kan dokumentere og formidle resultatene fra prosjektarbeidet på en systematisk/vitenskapelig måte

Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i vitenskapelig redelighet og forståelse for etiske utfordringer som er relevante for problemstillingen
 • har bevissthet om problemstillingens og arbeidets konsekvenser for enkeltmennesker, virksomheten og samfunnet
 • kan kommunisere sine kunnskaper i praktisk eiendomsmegling muntlig og gjennom dette demonstrere en helhetlig forståelse av praktisk eiendomsmegling

Innhold

Studentene skal formulere egne problemstillinger som følges opp teoretisk og metodisk, med utgangspunkt i emner fra bachelorstudiet. Oppgavearbeidet utføres med utgangspunkt i krav fra samfunnsvitenskapelig metode og retningslinjer for akademisk skriving. Ut over å tilfredsstille akademiske krav, kan bacheloroppgaven gjerne også være praktisk rettet og/eller ta utgangspunkt i praksisfeltets utfordringer.

Arbeids- og undervisningsformer

Selvstendig arbeid og veiledning. Oppgaven kan skrives individuelt, eller i gruppe på inntil tre studenter.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Ingen.

Eksamen

Bacheloroppgaven utgjør grunnlaget for evalueringen. Etter innlevering av det skriftlige arbeidet, avholdes en muntlig individuell eksamen. Ved muntlig eksamen prøves kandidaten i pensum fra emnene Praktisk eiendomsmegling I, II og III. 

Bacheloroppgaven og muntlig eksamen teller hver 50 % i fastsettelse av sluttkarakteren. Det forutsettes at begge deleksamener er bestått for at emnet skal vurderes til bestått. 

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakter fra A-F, der E er laveste ståkarakter.