Language: NOR | ENG
2021/2022

3EDM350 Praksis med fordypningsoppgave

Læringsutbytte

Emnet skal gi studenten praktiske kunnskaper i selvvalgte faglige temaer innenfor eiendomsmegling. Gjennom muntlig eksamen skal studenten demonstrere en helhetlig forståelse av praktisk eiendomsmegling.  

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har oversikt over og innsikt i eiendomsmeglers rolle, ansvar og arbeidsoppgaver
 • kan gjennomføre enhver form for eiendomshandel
 • kan håndtere all dokumentbehandling i forbindelse med enhver form for eiendomshandel

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende all relevant teori innen eiendomsmegling
 • kan utføre sine arbeidsoppgaver og sitt ansvar i forhold til kunder og offentlige myndigheter i tråd med gjeldende regelverk for eiendomsmegling
 • kan vurdere hva god meglerskikk og etiske regler innebærer for utøvelsen av yrket
 • kan utforme kontrakter tilknyttet hver enkelt transaksjon
 • kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling
 • behersker relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer

Generell kompetanse

Studenten

 • har utvikle evne til kritisk refleksjon og etisk bevissthet knyttet til eiendomstransaksjoner samt ha et bevisst forhold til de rettslige standarder og etiske prinsipper som ligger til grunn for reglene i eiendomsmeglingslovgivningen
 • kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver og prosjekter alene og som deltaker i gruppe og i tråd med etiske krave og retningslinjer
 • kan presentere teorier, problemstillinger og løsninger knyttet til en selvvalgt problemstilling skriftlig
 • kan muntlig formidle kunnskap som er sentral for utøvelse av yrket som eiendomsmegler

 

 

 

 

 

 

 

 

Innhold

Praksisperiode med påfølgende praksisrapport og fordypningsoppgave.

Arbeids- og undervisningsformer

Studenten er utplassert i praksis hos eiendomsmegler i 20 arbeidsdager. Studenten er selv ansvarlig for å skaffe seg praksisplassen. Faglærer skal godkjenne praksisplassen og arbeidsoppgavene. Arbeidsoppgavene må være varierte, og studenten bør ta del i flest mulig av meglerforetakets arbeidsoppgaver. Det foreligger en egen beskrivelse av hvilke krav som stilles til praksisplass.

Etter at utplasseringsperioden er omme, skal studenten skrive en rapport som omhandler de arbeidsoppgaver vedkommende har tatt del i.

I tillegg skal studenten ta for seg et fordypningstema innen eiendomsmegling og skrive en fordypningsoppgave etter nærmere beskrivelse. Tema for fordypningsoppgaven må være forhåndsgodkjent av faglærer.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Gjennomført praksisperiode med påfølgende innlevert praksisrapport.

Eksamen

Fordypningsoppgave utgjør grunnlaget for evalueringen. Etter innlevering av det skriftlige arbeidet, avholdes en muntlig, individuell eksamen. Ved muntlig eksamen prøves kandidaten i pensum fra emnene Praktisk eiendomsmegling I, II og III. Fordypningsoppgaven og muntlig eksamenen teller hver 50 % i fastsettelse av sluttkarakteren. Det forutsettes at begge deleksamener er bestått for at emnet skal vurderes til bestått.