Language: NOR | ENG
2021/2022

3EDM300 Praktisk eiendomsmegling III

Læringsutbytte

Emnet skal gi studenten kunnskap om hvilke praktiske konsekvenser de krav som kunder, offentlige myndigheter og eiendomsmeglerbransjen stiller til utøvelsen av eiendomsmegleryrket på spesifikke områder.

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • kjenner til kompetansekravet i eiendomsmeglerforetak samt Finanstilsynets rolle og krav i forhold til eiendomsmeglere
 • har god forståelse for hvordan et meglerforetak skal organiseres
 • kjenner godt til forskriftene om internkontroll og IKT
 • kan de sentrale sider av hvitvaskingsloven
 • har kunnskap om eiendomsmegleransvaret og mulige sanksjoner knyttet til dette
 • har kjennskap til norsk boligpolitikks historie og sammenlignende boligpolitikk
 • har kjennskap til sentrale trekk ved boligmarkedet, samt sammenhenger mellom boligmarkedet, finansiell ustabilitet og bobler
 • har kunnskap om praktisk eiendomsutvikling

 
Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende sin faglige kunnskap til å etablere og organisere et eiendomsmeglerforetak
 • kan vurdere eiendomsmeglerens taushets- og opplysningsplikt i forhold til offentlige etater
 • kan gjennomføre kvalitetssikring av meglertjenesten og anvende dette ved rapporteringer og kontroller til Finanstilsynet
 • kan gjøre rede for strategi og analyse ved eiendomsutvikling

Generell kompetanse

Studenten

 • har oversikt over eiendomsmeglers rolle, arbeidsoppgaver og ansvar
 • har kjennskap til problemstillinger knyttet til miljø og samfunnsansvar ved eiendomsutvikling

Innhold

 • Kompetansekravet i eiendomsmeglerforetak
 • Hvitvaskingsloven
 • Organiseringen av et eiendomsmeglerforetak
 • Finanstilsynets rolle
 • Eiendomsmegleransvaret og mulige sanksjoner
 • Internkontrollforskriften
 • IKT-forskriften
 • Forholdet til offentlige organer
 • Taushetsplikt og opplysningsplikt
 • Eiendomsutvikling og forståelse av boligutvikling i et større perspektiv
 • Utenlandsmegling
 • Boligpolitikk, boligmarkedet, finansiell ustabilitet og bobler

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og gruppearbeid. Det forutsettes at studentene danner grupper for faglig aktivitet.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

En innleveringsoppgave.

Eksamen

4 timers skriftlig, individuell eksamen.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.