Language: NOR | ENG
2021/2022

3EDM210 Oppgjør for eiendomsmeglere

Læringsutbytte

Emnet skal gi studenten en teknisk innsikt i hvordan oppgjør av en eiendomshandel gjennomføres, og gi en forståelse for at krav til god meglerskikk og den lovpålagte omsorgsplikten for begge parter i handelen har stor betydning i forhold til hvordan oppgjøret foretas mellom partene.

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har gode kunnskaper om og forståelse for det rammeverk som gjelder for gjelder for gjennomføring av et korrekt oppgjør
 • har kunnskap om ulike forhold knyttet til oppgjør av eiendomshandler, herunder krav til innhold og selve gjennomføringen av oppgjøret
 • har kunnskap om hva kravene til god meglerskikk og kravene til meglers omsorgsplikt for begge parter innebærer i forhold til oppgjøret
 • kjenner til reglene som ligger til grunn for behandlingen av betrodde midler (klientmidler)

Ferdigheter

Studenten

 • kan gjennomføre oppgjør for ulike typer eiendomshandler
 • kan lage oppgjørsoppstillinger til selger og kjøper
 • kan registrere vanlige transaksjoner som forekommer i forbindelse med de forskjellige typer oppgjør, og ha en sikker forståelse for behandling og regnskapsføring av klientmidler og for oppgjør og omsetning av fast eiendom
 • kan vise at evne til etisk bevissthet og refleksjon rundt oppgjøret er opparbeidet
 • kan gjøre vurderinger av forhold ved handelen som kan påvirke oppgjørsprosessen, eksempelvis inngåtte avtaler mellom partene, forhold på selgers eller kjøpers side, påkrevet dokumentasjon i tilknytning til handelen og hva dette betyr i forhold til å gjennomføre et sikkert oppgjør.

Innhold

 • Lover og regler i tilknytning til gjennomføringen av eiendomshandler
 • Oppgjør av de enkelte eiendomshandler:
  • Fast eiendom
  • Eiendomsprosjekter
  • Andelsleiligheter
  • Aksjeleiligheter
  • Regnskaps- og rapporteringsregler, herunder krav til avstemming av klientregnskapet
  • Pro & contraoppgjør
  • Oppgjørsoppstilling
  • Dokumentbehandling
  • Identifisering av de sentrale risikofaktorene i et eiendomsoppgjør

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og oppgaveløsninger.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

En innleveringsoppgave.

Eksamen

4 timers skriftlig, individuell eksamen.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakter fra A-F, der E er laveste ståkarakter.