Language: NOR | ENG
2021/2022

3EDM200 Praktisk eiendomsmegling II

Læringsutbytte

Emnet skal gi studenten en grunnleggende innføring i bygningslære, byggesaksbehandlinger, seksjonering og verdsettelse av eiendommer.

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap
Studenten

 • har kunnskap om taksering av ulike typer eiendommer
 • har kunnskap om byggesaks- og bygningslære
 • har kunnskap om seksjonering av eiendommer og innføring i stiftelse og organisering av borettslag
 • har kunnskap om seksjonering av boligsameie
 • har kunnskap om de enkelte faser og særskilte utfordringer knyttet til prosjektmegling
 • har kunnskap om enkelte faser og særskilte utfordringer knyttet til næringsmegling
 • kjenner til hovedtrekkene i salg av landbrukseiendommer, herunder odels- og åsetereglene
 • kjenner til konsesjonsreglene for fast eiendom
 • har kjennskap til fullmakter i eiendomsmeglerforhold

 
Ferdigheter
Studenten

 • kan anvende grunnleggende kunnskap om bygningslære for så å kunne verdsette en eiendom
 • kan anvende reglene om seksjonering og søke om seksjonering av en eiendom
 • kan gjennomføre eiendomstransaksjoner innen landbrukseiendommer og prosjekterte eiendommer, samt klargjøre disse for oppgjør

 
Generell kompetanse
Studenten

 • Har oversikt over eiendomsmeglers rolle, arbeidsoppgaver og ansvar innenfor de temaer som blir behandlet i dette emnet.

Innhold

 • Byggesaksbehandling og bygningslære
 • Verdsetting av eiendommer
 • Eierseksjoner, seksjonering og gjennomføring
 • Landbrukseiendommer
 • Konsesjonsplikt og odelslovens betydning for salget
 • Prosjektmegling og næringsmegling

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og gruppearbeid. Det forutsettes at studentene danner grupper for faglig aktivitet.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

En innleveringsoppgave.

Eksamen

4 timers skriftlig, individuell eksamen.

Prestasjonen vurderes med gradert bokstavkarakter fra A-F, der E er laveste ståkarakter.