Language: NOR | ENG
2021/2022

3EDM100 Praktisk eiendomsmegling I

Læringsutbytte

Emnet skal gi studenten innføring i eiendomsmeglerens rolle, arbeidsoppgaver og ansvar og hvilke praktiske konsekvenser de krav publikum, kunder, offentlige myndigheter og eiendomsmeglerbransjen stiller til utøvelsen av yrket, herunder krav til eiendomsmeglerens faglige og personlige adferd.

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap
Studenten

 • har kunnskap om grunnleggende begreper og terminologi knyttet til eiendomsmegling
 • har kunnskap om relevant eiendomsteori og eiendomsmeglerrett
 • har god kjennskap til etikk og god meglerskikk
 • vet hva en fast eiendom er
 • har kunnskap om eiendomsmeglerloven med forskrift og de krav som disse stiller til megler 
 • har kjennskap til sentrale regler om tinglysning og Statens kartverk
 • har kjennskap til de enkelte faser i eiendomsmegleroppdraget og de krav som

Ferdigheter
Studenten:

 • kan inngå et megleroppdrag, gjennomføre en befaring, innhente opplysninger om eiendommen, lage salgsmateriell, gjennomføre visning samt administrere budrunde og utferdigelse av kontrakt 
 • kunne innhente nødvendige opplysninger knyttet til utarbeidelse av salgsoppgave  
 • kan anvende rettsreglene for de aktuelle transaksjonstypene og håndtere all dokumentbehandling knyttet til transaksjonen og klargjøre for oppgjør
 • kan bruke de etiske reglene som gjelder for eiendomsmeglere

Generell kompetanse
Studenten

 • har oversikt over relevante eiendomsfaglige problemstillinger i et enkelt eiendomsmeglingsoppdrag
 • behersker grunnleggende informasjonskompetanse og kan anvende kilder i utarbeidelse av skriftlige arbeider

Innhold

 • Historikk og bransjeutvikling
 • Eiendomsmeglerens rolle, oppgaver og ansvar
 • God meglerskikk og etiske regler
 • Mellommannsbegrepet og egenhandel
 • Ulike typer eiendommer, eierformer og leieforhold (eiet bolig, eierseksjoner og andelsleiligheter på eiet eller festet grunn)
 • Hvordan skaffe oppdrag og gjennomføring av en befaring
 • Markedsføring og markedsaktiviteter
 • Utforming av salgsoppgave, annonse og andre salgsdokumenter
 • Budgivning
 • Kontraktsinngåelse

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, gruppearbeid og feltarbeid. Det forutsettes at studentene danner grupper for faglig aktivitet

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Obligatorisk frammøte til 75% av emnets underviste timer. 
 • Elektronisk flervalgstest i informasjonskompetanse.
 • En innleveringsoppgave.

Eksamen

4 timers skriftlig, individuell eksamen.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.