Language: NOR | ENG
2021/2022

ØKA2012/1 Innføring i programmering

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • kan beskrive grunnelementene i prosedyreorientert programmering.
 • kan forklare prosessen fra problem til fungerende program.  

Ferdigheter 

Studenten

 • kan anvende grunnelementene i praktisk, prosedyreorientert programmering
 • kan analysere et problem, finne algoritmer og datastrukturer som løser problemet, formulere en løsning som pseudokode eller flytskjema, og programmere og teste en løsning i aktuelt programmeringsspråk
 • kan gjennomføre mindre programmeringsprosjekter

Generell kompetanse 

Studenten

 • kan gjøre rede for hvordan arbeidsoppgaver knyttet til økonomisk-administrative funksjoner i en virksomhet kan effektiviseres ved hjelp av prosessorientert programmering
 • kan anvende prosessorientert programmering til å løse relevante problemstillinger innen området business analytics

Innhold

Prosedyreorientert programmering:

 • Variabler og datatyper
 • Input og output
 • Kontrollstrukturer: Sekvens, valg, og repetisjon
 • Strukturering og oppdeling av programmer; funksjoner og moduler
 • Datastrukturer
 • Filbehandling, persistent lagring av informasjon, og unntakshåndtering
 • Numeriske metoder
 • Formulering av algoritmer i pseudokode og flytskjema
 • Enkel databehandling
 • Anvendelser

Arbeids- og undervisningsformer

Nettbasert undervisning, med videoer og diskusjonsforum.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

3-4 arbeidskrav med programmeringsøvelser.

Eksamen

4 timers skriftlig, individuell skoleeksamen.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Ingen.