Language: NOR | ENG
2021/2022

ØKA1023/1 Samfunnsvitenskapelig metode

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap
Studenten

 • kan beskrive de ulike fasene i et typisk samfunnsvitenskapelig forskningsprosjekt
 • kan forklare forholdet mellom teori, empiri og data
 • kan redegjøre for ulike forskningsdesign innen den kvantitative og kvalitative forskningstradisjonen
 • kan redegjøre for grunnleggende kvalitative og kvantitative datainnsamlingsmetoder og dataanalysestrategier
 • kan reflektere omkring etiske og juridiske aspekter som kommer opp i samfunnsforskning

Ferdigheter
Studenten

 • kan formulere en problemstilling, samt avgrense og definere nøkkelbegreper
 • kan beskrive og eksemplifisere et forskningsprosjekt innen den kvantitative forskningstradisjonen
 • kan beskrive og eksemplifisere et forskningsprosjekt innen den kvalitative forskningstradisjonen
 • kan utføre datainnsamling innen den kvantitative forskningstradisjonen
 • kan utføre univariat og bivariat dataanalyse ved hjelp av et statistikkprogram
 • kan gjennomføre multippel regresjonsanalyse
 • kan sette opp hypoteser, gjennomføre signifikanstester og trekke korrekte konklusjoner for dette

Generell kompetanse
Studenten

 • kan vurdere om et forskningsprosjekt er meldepliktig til personvernombudet for forskning
 • kan vurdere metodevalg, metodebruk og sammenhengen mellom metode og konklusjoner i et samfunnsvitenskapelig prosjekt
 • har metodefaglig grunnlag for å kunne gjennomføre et akademisk prosjekt på bachelornivå, f.eks. en bacheloroppgave

Innhold

 • Utforming av forskningsspørsmål, forskningsdesign og datainnsamling
 • Kvalitative og kvantitative innsamlingsteknikker, herunder observasjon, intervju, gruppesamtaler, spørreskjemaer/surveyer og eksperimenter
 • Praktisk bruk av statistikkprogram
 • Bearbeiding, analyse og tolkning av kvantitative data
 • Statistisk analyse og signifikanstesting
 • Intervjuteknikker og tekstanalyse/koding

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, demonstrasjon av statistiske analyser i statistikkprogram, øvelser i bruk av statistikkprogram og oppgaveløsing.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Det er arbeidskrav i emnet. Form, omfang, antall og gjennomføringsmåte fastsettes for det enkelte semester og kunngjøres ved semesterstart.

Eksamen

24 timers individuell, skriftlig hjemmeeksamen. Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt, men det er ikke lov med samarbeid.