Language: NOR | ENG
2021/2022

ØKA1027/1 Regneark og databaser

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • beherske grunnleggende standardfunksjoner i regneark
 • kan gjøre rede for grunnprinsippene for enkel relasjonsdatabasemodellering

Ferdigheter 

Studenten

 • kan bruke de vanligste regneoperatorene i anvendte problemstillinger
 • kan ruke logiske tester og oppslagsverktøy i regneark
 • kan utarbeide grafiske fremstillinger av data ved hjelp av regneark
 • beherske sorterings- og filtreringsteknikker inklusive pivot-tabeller
 • kan integrere moduler fra regneark i tekstbehandlings- og presentasjonsfiler
 • kan anvende enkel makroprogrammering
 • kan pprette en database basert på gjeldende prinsipper for relasjonsdatabaser
 • kan legge inn, redigere og fjerne innhold i en database
 • kan hente ut informasjon fra databaser ved hjelp av spørringer
 • kan generere rapporter med utgangspunkt i innhold i databaser
 • kan utveksle data mellom regneark og databaseverktøy

Generell kompetanse 

Studenten 

 • kjenner til kilder til informasjon om, og støtte til, bruk av regneark og databaser
 • kan vurdere hvordan arbeidsoppgaver knyttet til økonomisk-administrative funksjoner i en virksomhet kan effektiviseres ved hjelp av regneark og databaser

Innhold

Faget regneark og databaser skal gi en praktisk innføring i regneark og databaser med spesiell vekt på anvendelser innenfor økonomisk administrative fag.

Følgende tema / problemstillinger inngår:

 • Grunnleggende formler
 • Hvis-setninger og hvis-hvis-setninger
 • Oppslagsformler
 • Diagrammer
 • Sortering, filtrering og Pivot
 • Modellbygging
 • Enkel makro-programmering
 • Relasjonsdatabasemodellering
 • Opprette og hente ut informasjon fra relasjonsdatabaser 
 • Importering og eksportering av data mellom kontorapplikasjoner

Arbeids- og undervisningsformer

Workshop/Forelesninger på datalab med innlevering av arbeidskrav i grupper/individuelt.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

3-4 arbeidskrav med øvelser i regneark/database. 

Eksamen

4 timers skriftlig, individuell skoleeksamen.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Ingen.