Language: NOR | ENG
2021/2022

ØKA2010/1 Bacheloroppgave

Læringsutbytte

Kunnskaper (etter fullført bacheloroppgave skal studenten kunne):

  • Forklare aktuelle økonomisk-administrative teorier og modeller knyttet til et FoU prosjekt/«konsulentoppdrag»
  • Beskrive tidligere FoU-arbeider knyttet til et FoU prosjekt/«konsulentoppdrag»

 

Ferdigheter (etter fullført bacheloroppgave skal studenten være i stand til):

  • Formulere, planlegge og organisere forsknings/utredningsarbeider/«konsulentoppdrag»
  • Anvende relevante analysemetoder
  • Reflektere over analyseresultater
  • Beherske skriveprosessen og ha en «moden» språkføring

 

Generell kompetanse (etter fullført bacheloroppgave skal studenten ha grunnlag for):

  • Ha innsikt i vitenskapelig redelighet og forståelse for etiske problemstillinger ved FoU arbeider/«konsulentoppdrag»
  • Selvstendig eller i samarbeid kunne utføre lignende prosjekter/FoU-arbeider/«konsulentoppdrag» på en tilfredsstillende måte (i senere jobbsituasjoner)
  • Presentere og reflektere over andres FoU-arbeider/«konsulentoppdrag» (som er relevant i senere jobbsituasjoner)

Innhold

Studentene skal skrive en bacheloroppgave individuelt eller parvis. Oppgaven skal bygge på studentenes samlede læringsprosesser knyttet til teori og praksis. De skal i oppgaven vise at de har evne til å vurdere yrkesrelaterte problemstillinger og/eller anvende viten fra studiets kunnskapsområde. Forskjellige tilnærminger er mulig. Oppgaven kan være rent akademisk/"forskningsmessig" orientert, den kan være mer konsulentpreget, eller oppgave som tar for seg fenomenet nyetablering.

Arbeids- og undervisningsformer

Selvstudium med veiledning.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Ingen arbeidskrav, men prosjektskisse skal være godkjent før arbeidet med selve oppgaven starter.

Eksamen

Innlevering av rapport (bacheloroppgave) innen angitt frist. Karakteren baseres i sin helhet på det skriftlige arbeidet. Bacheloroppgaven gjennomføres enten som individuell oppgave eller i par. Ved innlevering fra to studenter sammen vil begge få samme karakter.