Language: NOR | ENG
2021/2022

ØKA2007/1 Mikroøkonomi 2

Læringsutbytte

Kunnskaper (etter fullført emne skal studenten kunne):

 • beskrive hvilke strategiske variable en konsument, en bedrift eller annen beslutningstaker står overfor i sine valg.
 • Redegjøre og forstå markedsmekanismenes virkemåte.
 • Redegjøre for de vanligste årsakene til at markeder ikke fungerer optimalt

Ferdigheter (etter fullført emne skal studenten være i stand til å):

 • bruke mikroøkonomisk teori til å ta beslutninger i situasjoner hvor man har reell innflytelse på strategiske variabler.
 • analysere beslutningsprosessene i en bedrift
 • analysere situasjoner hvor man som aktør tar beslutninger som påvirkes av hva andre gjør
 • bruke teori om ufullkommen konkurranse til å forklare hvordan bedrifter med markedsmakt opptrer
 • bruke spillteori til å analysere hvordan situasjoner med flere aktører, for eksempel bedrifter, foretar valg av pris, kvantum eller størrelser på investeringer

Generell kompetanse (etter fullført emne skal studenten ha grunnlag for å):

 • forstå hvordan en bedrift tilpasser seg i et marked med ufullkommen konkurranse
 • vurdere konkurransesituasjonen til en bedrift, og hvordan bedriften bør tilpasse seg

Innhold

Emnet bygger videre på emnet Mikroøkonomi 1. Emnet vil ha fokus på anvendelse av mikroøkonomisk teori.

Følgende temaer inngår i emnet:

 • Ufullkommen konkurranse
 • Spillteori
 • Konkurransestrategi
 • Asymmetrisk informasjon
 • Økonomisk effektivitet
 • Eksternaliteter
 • Kollektive goder
 • Markedet for innsatsfaktorer

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, oppgaveløsning i plenum, individuelt og/eller gruppearbeid med arbeidskrav.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Arbeidskrav må være godkjent for å få adgang til eksamen. Form, antall og omfang kunngjøres ved semesterstart.

Eksamen

4 timers skoleeksamen

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Kalkulator i tråd med retningslinjer for kalkulatorbruk på de økonomisk / administrative studiene ved Høgskolen i Lillehammer.  Oppdaterte retningslinjer foreligger og formidles til studentene ved oppstart av hvert studieår.